Przegląd Geograficzny (2019) vol. 91, iss. 3

Funkcjonowanie szaty roślinnej w warunkach miejskich

Czesław Wysocki

Przegląd Geograficzny (2019) vol. 91, iss. 3, pp. 421-434 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.7

Rozpoznanie funkcjonowania szaty roślinnej na obszarach zurbanizowanych jest ważnym zagadnieniem w kontekście poprawy warunków życia ich mieszkańców. W miastach specyficzne warunki klimatyczne, glebowe, wodne, związane z działalnością człowieka, wywierają znaczny wpływ na występującą tam roślinność. Przejawia się to między innymi w mniejszej jej produktywności i w skróceniu okresu wegetacji, w porównaniu do terenów pozamiejskich. Ponadto w miastach mamy do czynienia z intensywnym procesem synantropizacji. W wyniku tego procesu pojawiają się zbiorowiska roślinne, w których gatunki są często obcego pochodzenia. Przystosowują się one stosunkowo łatwo do specyficznych warunków siedliskowych. Nie wymagają prawie żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. W związku z powyższym należałoby rozważyć możliwość wykorzystania ich w miastach, szczególnie na obszarach ekstensywnie użytkowanych.

Keywords: miasto, roślinność i rośliny, warunki siedliskowe i biotyczne, synantropizacja