Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 2

Wsie zanikające – identyfikacja i analiza wybranych cech społeczno-ekonomicznych

Jerzy Bański, Monika Wesołowska, Krzysztof Łoboda

Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 2, pp. 1

Abstract

Celem opracowania jest identyfikacja osiedli wiejskich, które w okresie po zakończeniu II wojny światowej ulegają stopniowemu zanikowi w rezultacie silnego wyludnienia. Analiza obejmuje ponad 41 tys. miejscowościach wiejskich. Na podstawie sześciu okresów międzyspisowych (spisy powszechne ludności z lat 1950, 1960, 1970, 1978, 1988, 2002 i 2011) prześledzono wielkość i kierunek zmian demograficznych we wszystkich miejscowościach i na tej podstawie wyodrębniono grupę wsi zanikających. Autorzy podejmują też próbę oceny wybranych cech społeczno-ekonomicznych i przestrzennych charakteryzujących zanikające wsi.

Keywords: osadnictwo wiejskie, ludność rolnicza, wsie zanikające, procesy społeczno-ekonomiczne, wyludnianie, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Monika Wesołowska, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Krzysztof Łoboda, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej