Przegląd Geograficzny (2021) vol. 93, iss. 2

Wybrane aspekty mobilności przestrzennej ludności w Polsce. Ujęcie na poziomie lokalnym (NUTS 5)

Dariusz Ilnicki, Krzysztof Janc

Przegląd Geograficzny (2021) vol. 93, iss. 2, pp. 1

Współcześnie w szeroko rozumianej mobilności przestrzennej dokonują się istotne zmiany. Dotyczą one zarówno jej pojmowania, czy definiowania, jak i źródeł umożliwiających jej opisanie. Obecnie mobilność to nie tylko fizyczne przemieszczenie, ale również interakcje zachodzące pomiędzy miejscami które mają, ale nie muszą posiadać wymiaru fizycznego. Jednocześnie postęp technologiczny wpływa na wzrost możliwości opisu przemieszczeń, interakcji pomiędzy miejscami. Głównym celem opracowania jest identyfikacja, dla miast na prawach powiatu: (1) obszarów emigracji i imigracji powiatu grodzkiego, dla których odpowiednio będzie on źródłem i celem migracji wewnętrznych na pobyt stały; (2) obszarów wyjazdów i dojazdów do pracy do i z danego powiatu grodzkiego. W wyniku zestawienia tych obszarów dokonano identyfikacji obszarów o podwyższonej mobilności przestrzennej ludności. Postępowanie badawcze składało się z trzech etapów, a mianowicie wyznaczenia obszarów: (1) największych przepływów – migracje, dojazdy do pracy; (2) sprzężeń zwrotnych; (3) powiązań funkcjonalnych uwzgledniających założenie, że emigracja jest większa niż imigracja, a dojazdy do powiatu grodzkiego są większe niż wyjazdy. Następnie na przykładzie Wrocławia dokonano porównania tak zidentyfikowanych obszarów z obszarami wyznaczonymi na bazie analizy ruchliwości wykorzystującej dane z logowania do stacji bazowych telefonii komórkowej (dane pochodzące z kart SIM). Poziomem prowadzonych analiz i uogólnień jest poziom miasta i gminy dla obszaru całej Polski, z zawężeniem dla studium przypadku do Wrocławia i otaczających go gmin w granicach województwa dolnośląskiego.

Keywords: mobilność, migracje, delimitacja, telefonia komórkowa, Polska

Dariusz Ilnicki [dariusz.ilnicki@uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego
Krzysztof Janc [krzysztof.janc@uwr.edu.pl], Uniwersytet Wrocławski, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego