Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 3

Obiekty krenologiczne dorzecza Odry

Adam Choiński, Mariusz Ptak

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 3, s. 365-372 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.3.3

Na podstawie map hydrograficznych w skali 1:50 000, dokonano inwentaryzacji obiektów krenologicznych w dorzeczu Odry. Łącznie zarejestrowano ich 2611, z czego najwięcej jest źródeł stałych 1309, a następnie: 568 wycieków, 336 młak, 129 ujętych źródeł stałych, 111 zespołów źródeł, 87 źródeł okresowych, 66 źródeł mineralnych i 5 źródeł obserwowanych. Łączna wydajność wszystkich wypływów jest niewielka, oszacowana została bowiem na 1,645 m3s–1. Najbardziej wydajne źródła osiągają około 50 l·s–1, a zaledwie kilkanaście przekracza 20 l·s–1. Pod względem liczby obiektów krenologicznych widać wyraźną różnicę między strefą gór i nizin, mniej wyraźnie natomiast różnica ta zaznacza się jeśli chodzi o wydajność wypływów.

Słowa kluczowe: obiekty krenologiczne, dorzecze Odry, liczba i wydajność

Adam Choiński, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej
Mariusz Ptak [ptakm@amu.edu.pl], Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej