Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4

Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim

Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, s. 525-540 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.4

Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zmiany charakteru granicy polsko-rosyjskiej po wprowadzeniu umowy o małym ruchu granicznym. Analiza została oparta na danych empirycznych zgromadzonych metodą badań terenowych, na które składają się ankiety i wywiady z mieszkańcami i właścicielami obiektów gastronomiczno- noclegowych zlokalizowanych na terenie powiatów objętych porozumieniem o ruchu bezwizowym. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto próbę oceny funkcjonowania granicy polsko-rosyjskiej po 2012 r. i jej wpływu na rozwój turystyki w regionie przygranicznym*.

Słowa kluczowe: granica, turystyka, mały ruch graniczny, granica polsko-rosyjska

Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych