Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1

Kształtowanie się odpływu rzecznego w dorzeczu Parsęty w świetle modelowania hydrologicznego

Joanna Gudowicz, Zbigniew Zwoliński

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1, s. 45-66 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.3

Celem pracy jest oszacowanie zmienności czasowej i zróżnicowania przestrzennego odpływu rzecznego z wykorzystaniem zintegrowanych metod geoinformacyjnych z modelowaniem hydrologicznym. Badania przeprowadzono w dorzeczu Parsęty wykorzystując dane z trzech profili wodowskazowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące okresu 1966-2010. Symulacje bilansu wodnego wykonano z zastosowaniem modelu SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Symulowane wartości odpływu porównano z danymi pomiarowymi. Stwierdzono, że najbardziej zgodne z danymi obserwowanymi były wyniki modelowania otrzymane dla profilu zamykającego dorzecze, natomiast przy mniejszych obszarach zasilania uzyskiwano niższe wartości współczynników statystycznych oceny wyników. Zastosowanie modelu SWAT na rzece nizinnej obszaru młodoglacjalnego potwierdziło jego uniwersalne możliwości stosowania dla zlewni o zróżnicowanych warunkach środowiskowych i reżimie rzecznym.

Słowa kluczowe: odpływ rzeczny, modelowanie hydrologiczne, Parsęta, Pomorze

Zbigniew Zwoliński, Institute of Geoecology and Geoinformation Adam Mickiewicz University in Poznań Dzięgielowa 27, 61-680 Poznań: Poland