Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4

Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego

Grzegorz Masik, Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 557-571 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.2

Koncepcja miasta inteligentnego (smart city) zakłada wykorzystanie sieciowej infrastruktury w celu poprawy ekonomicznej i politycznej efektywności zasobów oraz umożliwienia rozwoju obszarów miejskich. Rozwój ten powinien być przy tym rozwojem inteligentnym i zrównoważonym oraz powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia. W miarę rozwoju tej koncepcji coraz większą uwagę poświęca się nie tylko samej infrastrukturze technologicznej, lecz także jej oddziaływaniu na społeczności miejskie. Coraz częściej stawiane są pytania dotyczące wpływu rozwoju inteligentnego na poprawę kapitału ludzkiego i społecznego oraz dotyczące polaryzacji społecznej czy wykluczenia społecznego. Z tego względu można wyróżnić różne sposoby badań miasta inteligentnego. Celem artykułu jest opis rozwoju koncepcji miasta inteligentnego uwzględniającej wyżej wymienione kwestie. Na podstawie przeglądu badań międzynarodowych dokonano interpretacji idei smart city wskazując przy tym pozytywne i negatywne aspekty obejmujące relację między nowoczesnymi technologiami sieciowymi a społecznością miejską.

Słowa kluczowe: miasta inteligentne, inteligentny wzrost, zarządzanie miastem

Grzegorz Masik, Institute of Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk: Poland
Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych