Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 2

Okresowe zmiany prędkości poruszania się pojazdów po polskich drogach na przykładzie wybranych odcinków autostrad

Dominika Slawik, Jerzy Chmiel, Tomasz Dybicz

Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 2, s. 219-233 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.2.3

Na podstawie danych z sondowania pojazdów wyliczono prędkości pojazdów przejeżdżających przez kilometrowe odcinki testowe, należące do trzech różnych polskich autostrad i znajdujące się na prostych fragmentach dróg. Ze zbioru zgromadzonego w ciągu czterech lat wybrano okresy, w których na sytuację drogową nie miały istotnego wpływu inne czynniki takie jak dni świąteczne, pogoda czy też prace konserwacyjne. Z godzinową rozdzielczością obliczono prędkości z jaką poruszały się pojazdy, a następnie poddano analizie ich zmienność w ciągu dnia oraz w ciągu roku. Na podstawie analizy wyników dla odcinków testowych stwierdzono, iż w przypadku pojazdów lekkich największą zmiennością wartości prędkości w ciągu dnia wyróżniają się fragmenty autostrady A8 będącej autostradową obwodnicą Wrocławia i częściowo wpisującej się w sieć drogową tego miasta. Natomiast największa zmienność wartości prędkości w ciągu roku dla pojazdów lekkich występuje na odcinkach autostrady A4 wykorzystywanej często w celach turystycznych i rekreacyjnych oraz będącej istotną trasą tranzytową i jedyną kompletną autostradą w kraju. W przypadku pojazdów ciężkich prędkości są niższe i nie ulegają znaczącym zmianom zarówno w ciągu dnia jak i w ciągu roku.

Słowa kluczowe: okresowe zmiany w ruchu drogowym, prędkości pojazdów, dane z sondowania pojazdów, czynniki wpływające na ruch drogowy

Dominika Slawik [d.k.slawik@gmail.com], Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Jerzy Chmiel [jerzy.chmiel@pw.edu.pl], Politechnika Warszawska, Wydział Geodezji i Kartografii
Tomasz Dybicz [t.dybicz@il.pw.edu.pl], Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Lądowej