Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 2

Dostępność dzienna pomiędzy miastami wojewódzkimi w Polsce

Ewa Garbacz, Tomasz Komornicki, Karol Kowalczyk

Przegląd Geograficzny (2020) vol. 92, iss. 2, pp. 4

Abstract

Artykuł zawiera próbę określenia potencjału do tworzenia wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych w układzie miast wojewódzkich Polski. W tym celu  przeprowadzono analizę dostępności transportowej pomiędzy miastami wojewódzkimi w Polsce, posługując się wskaźnikiem dostępności dziennej. Pomiar dostępności dziennej wykonano na podstawie czasów przejazdów transportem indywidualnym (samochodowym) i kolejowym. Ponadto w analizie uwzględniono trzy warianty czasowe podróży jednodniowej (4, 6 i 8 godzin dostępnych w miejscu docelowym podróży). Pozwoliło to na utworzenie syntetycznego wskaźnika dostępności dziennej dla poszczególnych miast wojewódzkich, a następne na sklasyfikowanie ich pod kątem potencjału do nawiązywania wzajemnych powiązań funkcjonalno-przestrzennych.

Keywords: dostępność transportowa, dostępność dzienna, miasta wojewódzkie, powiązania funkcjonalne, metropolia sieciowa

Ewa Garbacz [ewa.garbacz@poczta.umcs.lublin.pl], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Tomasz Komornicki [t.komorn@twarda.pan.pl], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego PAN
Karol Kowalczyk [karol.kowalczyk@poczta.umcs.lublin.pl], Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej