Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1

Typy źródeł i ich rozmieszczenie na Babiej Górze (Zachodnie Karpaty)

Adam Łajczak

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1, s. 111-132 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.6

Zanalizowano głębokość i zasięg krążenia wód podziemnych w wyróżnionych typach utworów wodonośnych na obszarze monoklinalnego grzbietu Babiej Góry, najwyższego w Beskidach Zachodnich. Najgłębsze krążenie wód obejmujące najdłuższe odcinki stoków zachodzi w rozległych osuwiskach na podłożu piaskowców magurskich w górnej części masywu. W kategoryzacji wypływów zastosowano następujące klasyfikacje źródeł: położenie geomorfologiczne (kierunek napływu wód podziemnych i sposób ich krążenia), rodzaj utworów wodonośnych, rozmieszczenie w skali lokalnej nawiązujące do form osuwiskowych. Na obszarze polskiej części Babiej Góry dominują liczebnie źródła stokowe, wypływające w większości z grubych pokryw koluwiów i w lejach źródłowych.

Słowa kluczowe: źródła, flisz, osuwiska, Babia Góra, Karpaty

Adam Łajczak [alajczak@o2.pl (corresponding author)], Institute of Geography Pedagogical University of Kraków Podchorążych 2, 30-084 Kraków: Poland