Anna Bucała

Articles

Postępująca recesja rolnictwa a zmiany w środowisku przyrodniczym polskich Karpat

Anna Bucała, Leszek Starkel

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 1, pp. 15-29 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.1.2

Further information

Keywords: użykowanie ziemi, środowisko przyrodnicze, człowiek a środowisko, Karpaty

Anna Bucała [abucala@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland
Leszek Starkel [starkel@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland

Rola opadów nawalnych w kształtowaniu stoków i koryt w Gorcach na przykładzie zlewni potoków Jaszcze i Jamne

Anna Bucała

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 3, pp. 399-418 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.3.5

Further information

Abstract: W artykule opisano rolę opadów nawalnych w przebiegu procesów stokowych i korytowych w Gorcach na przykładzie dolin potoków Jaszcze i Jamne podczas opadów w lipcu 1997 i 2008. Skutki ulew z pierwszej dekady lipca 1997 r. opisano na podstawie analizy zdjęć lotniczych, na których zarejestrowane zostały płytkie formy osuwiskowe na stokach. Natomiast w czasie badań w lipcu 2008 r. obserwowano bezpośrednio przebieg i skutki krótkotrwałych ulew, które spowodowały największe przekształcenia w korycie potoku Jamne oraz przyczyniły się do powstania na stokach kilku małych zerw zwietrzelinowych. Stwierdzono, że podczas opadów nawalnych większe zmiany zachodzą w korytach potoków niż na stokach.

Keywords: opady nawalne, ruchy osuwiskowe, procesy korytowe, Gorce

Anna Bucała [abucala@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland