Caroline Bouloc

Articles

Współczesna elita warszawska w przestrzeni miasta

Caroline Bouloc

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 573-593 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.3

Further information

Abstract: Po 1989 r. elity, uważane za głównych zwycięzców transformacji polityczno-gospodarczej, zaczęły poszukiwać miejsca zamieszkania odpowiadającego ich statusowi społecznemu i pozwalającego wyróżnić się spośród innych grup społecznych. W Warszawie, pomimo pewnych podobieństw ścieżek życiowych, preferencji i wyborów mieszkaniowych, można wyróżnić elity o różnych profilach. Artykuł ten wykracza poza klasyczne rozróżnienie elit na podstawie ich zawodu i proponuje oryginalną typologię elit ze względu na ich cechy społeczno-ekonomiczne, demograficzne, styl życia, a także miejsce zamieszkania i preferencje mieszkaniowe. Różnorodność mieszkań elit stała się jednym z elementów procesu rozróżniania różnych frakcji w grupie elit.

Keywords: mieszkania elit, zachowania mieszkaniowe, ścieżki mieszkaniowe, typologia elit, Polska, Warszawa