Dominik Kaim

Articles

Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin

Dominik Kaim

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, pp. 93-106 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.4

Further information

Abstract: W artykule porównano kierunki zmian pokrycia terenu po polskiej i słowackiej stronie pasma Małych Pienin od lat 1930. do współczesności. Badania przeprowadzono na podstawie informacji pochodzących z mapy topograficznej, zdjęcia satelitarnego oraz modelu wysokości, przy użyciu systemów informacji geograficznej. Wykazano szybki wzrost powierzchni leśnych związany z ubytkiem powierzchni obszarów użytkowanych rolniczo. Kierunki zmian pokrycia terenu w badanym okresie były po obu stronach granicy podobne, zmiany dotyczyły jednak obszarów na różnej wysokości i o innym nachyleniu.

Keywords: zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu, obszary przygraniczne, Małe Pieniny, GIS, teledetekcja