Luiza Wieczorek

Articles

Zmienność czasowo-przestrzenna występowania trąb powietrznych w Europie i w Polsce w latach 1998-2013

Luiza Wieczorek

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 3, pp. 353-368 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.4

Further information

Abstract: Celem pracy jest charakterystyka wystąpień trąb powietrznych w Europie i w Polsce w latach 1998-2013. Zwrócono uwagę na rozkład przestrzenny trąb powietrznych na kontynencie europejskim i na terenie Polski. Przeanalizowano liczbę raportów o trąbach powietrznych w poszczególnych latach, miesiącach, porach roku i porach dnia, dokonano porównania wyników pomiędzy Europą a Polską. Do określenia siły trąb powietrznych użyto skal Fujity oraz Torro. Zbadano zagadnienia: szerokości pasów zniszczeń, kierunków przemieszczania się trąb powietrznych oraz zależności pomiędzy liczbą zgłoszeń trąb powietrznych a ukształtowaniem powierzchni terenu.

Keywords: trąby powietrzne, Europa, Polska, skala Fujity, skala Torro, ukształtowanie powierzchni terenu