Krzysztof Płatkiewicz

Articles

Przestrzenne rozmieszczenie zdarzeń drogowych w Krakowie

Krzysztof Płatkiewicz

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 2, pp. 291-317 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.2.5

Further information

Abstract: W artykule omówiono wpływ wybranych czynników funkcjonalnych na rozkład przestrzenny zdarzeń drogowych w dużym mieście. Analizie poddano 159 536 wypadków i kolizji, które nastąpiły w Krakowie w latach 1997-2010 według 141 jednostek urbanistycznych. Ujawniono silną korelację pomiędzy liczbą zdarzeń drogowych a liczbą ludności i osób pracujących ogółem oraz słaby związek z gęstością sieci drogowej. Najwyższa koncentracja zdarzeń drogowych obejmuje strefy charakterystyczne dla dzielnic, w których skupione są zarówno placówki handlowe, jak i duże centra usługowe. Wraz ze wzrostem odległości od centrum maleje liczba zdarzeń, ale jednocześnie większy jest udział wypadków drogowych. W ostatnich latach zmniejszył się odsetek wypadków i kolizji w ścisłym centrum oraz na terenie wielkich osiedli mieszkaniowych. Wzrost liczby zdarzeń drogowych odnotowano na peryferiach miasta.

Keywords: Kraków, geokodowanie, rozmieszczenie przestrzenne, zdarzenia drogowe, strefy funkcjonalne