Jacek Tylkowski

Articles

Hydrometeorologiczne uwarunkowania erozji wybrzeża klifowego wyspy Wolin

Jacek Tylkowski

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 1, pp. 111-135 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.1.6

Further information

Abstract: Celem niniejszej pracy było określenie czasowej zmienności warunków hydrometeorologicznych, które w największym stopniu decydują o dynamice erozji wybrzeża klifowego wyspy Wolin. Warunki hydrometeorologiczne lat hydrologicznych 2009–2014 odniesiono do corocznych pomiarów cofania korony klifu. Wskazano występowanie szczególnie istotnych zdarzeń hydrometeorologicznych, które potencjalnie sprzyjały wystąpieniu procesów erozyjnych (np. ruchy masowe, spłukiwanie i erozja eoliczna). W pracy uwzględniono także geomorfologiczne skutki występowania dwóch ekstremalnych zdarzeń hydrometeorologicznych o wysokim potencjalne morfogenetycznym – głębokiego niżu Ksawery z grudnia 2013 r. (maksymalny poziom morza 612 cm) i ekstremalnego dwugodzinnego opadu atmosferycznego z 3 sierpnia 2014 r. (74 mm).

Keywords: wybrzeże klifowe Bałtyku, wezbrania sztormowe, ekstrema meteorologiczne, erozja brzegu, wartości progowe