Mariusz Paweł Barszcz

Artykuły

Zależności Z-R dla różnych typów opadów jako narzędzie do radarowego szacowania wielkości opadów

Mariusz Paweł Barszcz, Tomasz Stańczyk, Andrzej Brandyk

Przegląd Geograficzny (2023) tom 95, zeszyt 2, s. 149-162 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.2.2

Więcej informacji

Streszczenie

Disdrometr laserowy umożliwia pomiar wielkości odbiciowości (Z) i intensywności opadów (R) z dużą rozdzielczością czasową. W tych badaniach wykorzystano 95 459 par danych Z-R o rozdzielczości czasowej 1 min, które zostały zarejestrowane na terenie Warszawy przez disdrometr laserowy Parsivel1 firmy OTT w latach 2012‑2014 oraz 2019‑2020 (w okresach od kwietnia do października). Najpierw wyznaczono zależność między wartościami odbiciowości i intensywności opadów na podstawie wszystkich danych pomiarowych. Zasadniczym celem podjętych badań było wyznaczenie zależności Z-R odrębnie dla trzech typów opadów: deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu. Przeprowadzone badania wykazały duże różnice między wartościami parametru a (mnożnika) zależności Z-R typu potęgowego, ustalonymi dla trzech wymienionych typów opadów. Uzyskane wyniki wskazują na potrzebę uwzględnienia relacji Z-R dopasowanych do określonych typów opadów w procedurze przetwarzania danych radarowych, co mogłoby poprawić szacunki wielkości opadów z radarów meteorologicznych należących do ogólnopolskiego systemu POLRAD

Słowa kluczowe: disdrometr laserowy, odbiciowość i intensywność opadów, zależność Z-R, radar meteorolo- giczny, hydrologia

Mariusz Paweł Barszcz [mariusz_barszcz@sggw.edu.pl], Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska
Tomasz Stańczyk [tomasz_stanczyk@sggw.edu.pl], Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska
Andrzej Brandyk [andrzej_brandyk@sggw.edu.p], Centrum Wodne

Cytowanie

APA: Barszcz, M., Stańczyk, T., & Brandyk, A. (2023). Zależności Z-R dla różnych typów opadów jako narzędzie do radarowego szacowania wielkości opadów. Przegląd Geograficzny, 95(2), 149-162. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.2.2
MLA: Barszcz, Mariusz Paweł, et al. "Zależności Z-R dla różnych typów opadów jako narzędzie do radarowego szacowania wielkości opadów". Przegląd Geograficzny, vol. 95, no. 2, 2023, pp. 149-162. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.2.2
Chicago: Barszcz, Mariusz Paweł, Stańczyk, Tomasz, and Brandyk, Andrzej. "Zależności Z-R dla różnych typów opadów jako narzędzie do radarowego szacowania wielkości opadów". Przegląd Geograficzny 95, no. 2 (2023): 149-162. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.2.2
Harvard: Barszcz, M., Stańczyk, T., & Brandyk, A. 2023. "Zależności Z-R dla różnych typów opadów jako narzędzie do radarowego szacowania wielkości opadów". Przegląd Geograficzny, vol. 95, no. 2, pp. 149-162. https://doi.org/10.7163/PrzG.2023.2.2

Ocena przydatności disdrometru laserowego i radaru meteorologicznego do szacowania wielkości opadów deszczu

Mariusz Paweł Barszcz

Przegląd Geograficzny (2022) tom 94, zeszyt 4, s. 451-470 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.3

Więcej informacji

Streszczenie

Pomiary opadów, prowadzone na stacji meteorologicznej SGGW w Warszawie w latach 2012-2014 oraz 2019-2020 z wykorzystaniem deszczomierza korytkowego i disdrometru laserowego, oraz pomiary dokonane za pomocą radaru meteorologicznego w Legionowie pozwoliły na zgromadzenie danych umożliwiających ocenę przydatności disdrometru i radaru do szacowania opadów deszczu. Dane dla całego okresu badawczego posłużyły do analizy związku korelacyjnego między wysokościami opadu 24-godzinnego oszacowanymi na podstawie deszczomierza i disdrometru. Ze zbioru danych wybrano do dalszej analizy 21 pojedynczych zdarzeń, dla których dysponowano również danymi opadowymi oszacowanymi na podstawie radaru. Dane opadowe z disdrometru i radaru (obserwowane w rozdzielczości 1 min i 10 min) posłużyły do analizy związków korelacyjnych między nimi i adekwatnymi pomiarami z deszczomierza. Zakres pracy obejmował również porównanie wartości sum opadu oszacowanych dla pojedynczych zdarzeń z wykorzystaniem disdrometru i radaru z danymi z deszczomierza. Ostatni etap analiz obejmował korektę wysokości opadu oszacowanych na podstawie disdrometru przy zastosowaniu prostej metody, którą przedstawiono w pracy.

Słowa kluczowe: deszczomierz korytkowy, disdrometr laserowy, radar meteorologiczny, hydrologia, intensywność i suma opadu, korelacja danych opadowych

Mariusz Paweł Barszcz [mariusz_barszcz@sggw.edu.pl], Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska

Cytowanie

APA: Barszcz, M. (2022). Ocena przydatności disdrometru laserowego i radaru meteorologicznego do szacowania wielkości opadów deszczu. Przegląd Geograficzny, 94(4), 451-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.3
MLA: Barszcz, Mariusz Paweł. "Ocena przydatności disdrometru laserowego i radaru meteorologicznego do szacowania wielkości opadów deszczu". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 4, 2022, pp. 451-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.3
Chicago: Barszcz, Mariusz Paweł. "Ocena przydatności disdrometru laserowego i radaru meteorologicznego do szacowania wielkości opadów deszczu". Przegląd Geograficzny 94, no. 4 (2022): 451-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.3
Harvard: Barszcz, M. 2022. "Ocena przydatności disdrometru laserowego i radaru meteorologicznego do szacowania wielkości opadów deszczu". Przegląd Geograficzny, vol. 94, no. 4, pp. 451-470. https://doi.org/10.7163/PrzG.2022.4.3