Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1

Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego

Wojciech Dobiński, Michał Glazer, Barbara Bieta, Maciej J. Mendecki

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, s. 31-51 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2

W artykule przedstawiono wyniki prac nad hipotezą o występowaniu wieloletniej zmarzliny w okołoszczytowej okolicy Babiej Góry. W badanym obszarze wykonano trzy profile inwersyjnego obrazowania oporności, których maksymalna głębokość interpretacji sięga do około 90 m pod powierzchnię gruntu. Uzyskane wyniki nie potwierdzają jednoznacznie występowania permafrostu w badanym terenie, natomiast dobrze ukazują budowę geologiczną szczytowych partii Babiej Góry.

Słowa kluczowe: permafrost, Babia Góra, inwersyjne obrazowanie oporności