Subir Sarkar

Articles

Wpływ zbiornika retencyjnego na fizykochemiczne właściwości rzeki himalajskiej (Tista, Indie)

Łukasz Wiejaczka, Paweł Prokop, Rafał Kozłowski, Subir Sarkar

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1, pp. 165-181 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.9

Further information

Abstract: W artykule przedstawiono rolę nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego w kształtowaniu właściwości fizykochemicznych i składu chemicznego rzeki Tisty (dopływ Brahmaputry) w Himalajach. Badania terenowe przeprowadzono w okresie pomonsunowym w latach 2013-2015. Analiza składu chemicznego wody w profilu podłużnym rzeki powyżej i poniżej zbiornika wykazała, że w zbiorniku następuje obniżenie stężenia większości podstawowych jonów (Cl– , K+, Na+, Mg2, NO3 i PO4 3–), odwrotny trend zaobserwowano tylko w przypadku jonów Ca2+, SO4 2– i NH4+. Istnienie zapory nie wpływa na stężenie jonów F– . Poniżej zbiornika odnotowano nieznaczne wzbogacenie wód w jony metali: Cu, Ni, Zn, Cr, C i Sr. Mniejsze stężenie jonów w rzece poniżej zapory wskazuje na procesy samooczyszczania wody retencjonowanej w zbiorniku. Zmiany właściwości fizykochemicznych oraz stężeń jonów następujące w zbiorniku są niwelowane przez czynniki środowiskowe jeszcze na obszarze Himalajów na odcinku do 15 km poniżej zapory.

Keywords: chemizm wód, jakość wody, zbiornik zaporowy, rzeka Tista, Himalaje

Łukasz Wiejaczka [wieja@zg.pan.krakow.pl (corresponding author)], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland
Paweł Prokop [pawel@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland