Rafał Kozłowski

Articles

Transformacja opadów atmosferycznych w strefie drzew wybranych ekosystemów leśnych w Górach Świętokrzyskich

Rafał Kozłowski, Marek Jóźwiak

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1, pp. 133-153 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.7

Further information

Abstract: W pracy przedstawiono wyniki badań obejmujących lata 2011-2015 prowadzonych w wybranych ekosystemach leśnych w Górach Świętokrzyskich. Badania obejmowały opad bezpośredni, podkoronowy oraz spływający po pniach drzew. Realizowano je w drzewostanie jodłowo-bukowym i bukowym w centralnej części Gór Świętokrzyskich (Święty Krzyż) oraz sosnowym i grabowo-bukowym w części południowo-zachodniej (wzgórze Malik). W wodach docierających do gleb odnotowano w analizowanym okresie wyższy ładunek jonów w porównaniu do wód ponad lasem. Największy wzrost dotyczył jonów potasu oraz jonów azotanowych. Stwierdzone różnice były istotne statystycznie w obu powierzchniach, zarówno w drzewostanach iglastych, jak i liściastych.

Keywords: opady atmosferyczne, opady podkoronowe, spływ po pniach, jodła, sosna, buk

Wpływ zbiornika retencyjnego na fizykochemiczne właściwości rzeki himalajskiej (Tista, Indie)

Łukasz Wiejaczka, Paweł Prokop, Rafał Kozłowski, Subir Sarkar

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1, pp. 165-181 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.9

Further information

Abstract: W artykule przedstawiono rolę nowo wybudowanego zbiornika retencyjnego w kształtowaniu właściwości fizykochemicznych i składu chemicznego rzeki Tisty (dopływ Brahmaputry) w Himalajach. Badania terenowe przeprowadzono w okresie pomonsunowym w latach 2013-2015. Analiza składu chemicznego wody w profilu podłużnym rzeki powyżej i poniżej zbiornika wykazała, że w zbiorniku następuje obniżenie stężenia większości podstawowych jonów (Cl– , K+, Na+, Mg2, NO3 i PO4 3–), odwrotny trend zaobserwowano tylko w przypadku jonów Ca2+, SO4 2– i NH4+. Istnienie zapory nie wpływa na stężenie jonów F– . Poniżej zbiornika odnotowano nieznaczne wzbogacenie wód w jony metali: Cu, Ni, Zn, Cr, C i Sr. Mniejsze stężenie jonów w rzece poniżej zapory wskazuje na procesy samooczyszczania wody retencjonowanej w zbiorniku. Zmiany właściwości fizykochemicznych oraz stężeń jonów następujące w zbiorniku są niwelowane przez czynniki środowiskowe jeszcze na obszarze Himalajów na odcinku do 15 km poniżej zapory.

Keywords: chemizm wód, jakość wody, zbiornik zaporowy, rzeka Tista, Himalaje

Łukasz Wiejaczka [wieja@zg.pan.krakow.pl (corresponding author)], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland
Paweł Prokop [pawel@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland