Marek Degórski

Articles

Całościowe ujęcie krajobrazu, wybrane podejścia i problemy badawcze

Bożena Degórska, Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 3, pp. 325-347 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.3.2

Further information

Abstract: W ostatnich latach wzrosło w Polsce zainteresowanie krajobrazem. W pewnej mierze wynika to z konieczności wdrażania międzynarodowej i krajowej legislacji, jak i większej świadomości ekologicznej społeczeństwa, co wpływa na postrzeganie krajobrazu jako istotnego elementu dobrostanu człowieka. Jednocześnie systematycznie rośnie interdyscyplinarne zainteresowanie badaniami krajobrazu. Prezentowana praca ma charakter teoretyczny, a jej założeniem jest usystematyzowanie i syntetyczne wyjaśnienie kwestii związanych z całościowym ujęciem krajobrazu. W artykule zaprezentowano: (I) wybrane całościowe podejścia do krajobrazu kulturowego ze szczególnym zwróceniem uwagi na wartości dodane obecnego ujęcia; (II) celowość wyodrębnienia krajobrazu zdewastowanego i istotę jego typologicznej odrębności, jako logicznego wnioskowania z wzajemnego oddziaływania systemu antropogenicznego i przyrodniczego w kształtowaniu się jego właściwości, podkreślając zanik wzorców kulturowych w powstawaniu krajobrazu zdewastowanego; (III) inne od dotychczasowego spojrzenie na podział krajobrazu kulturowego; (IV) zarys problemów badawczych dotyczących problematyki łączności, przepuszczalności i przenikalności, uwzględniając różnice w znaczeniu tych właściwości, których diagnoza jest szczególnie istotna w czasie szybko zachodzącej transformacji przestrzeni.

Keywords: krajobraz kulturowy, holizm, relacje człowiek-krajobraz, łączność krajobrazu, przepuszczalność krajobrazu

Bożena Degórska [bodego@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.p], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce Kraków, 18-22 sierpnia 2014 r

Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, pp. 141-149 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.8

Further information

Abstract: Celem sprawozdania jest pokazanie chronologii prac, które doprowadziły do odbycia się Konferencji Regionalnej Międzynarodowej Unii Geograficznej w Polsce oraz krótka charakterystyka samej konferencji. Po 80 latach międzynarodowa społeczność geografów spotkała się drugi raz w naszym kraju. Po raz pierwszy w 1934 roku w Warszawie podczas Kongresu MUG, zaś w 2014 – w Krakowie w czasie Konferencji Regionalnej. W omawianej imprezie naukowej wzięło udział około 1400 uczestników z ponad 60 państw świata.

Keywords: Międzynarodowa Unia Geograficzna, Konferencja Regionalna Międzynarodowej Unii Geograficznej, Kraków

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.p], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Polacy w Międzynarodowej Unii Geograficznej

Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 1, pp. 163-166 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.1.10

Further information

Abstract: Sprawozdanie dotyczy prac polskich geografów w Komitecie Wykonawczym Międzynarodowej Unii Geograficznej od początku jej działalności, czyli od roku 1922. W dalszej części zaprezentowano obecny udział Polaków w pracach Komitetów Sterujących poszczególnych Komisji MUG.

Keywords: Międzynarodowa Unia Geograficzna, Komitet Wykonawczy, polscy geografowie

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.p], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Współczesne kierunki badań krajobrazowych w kontekście wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej

Marek Degórski, Katarzyna Ostaszewska, Andrzej Richling, Jerzy Solon

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 3, pp. 295-316 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.3.1

Further information

Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie i ocena stanu badań nad krajobrazem w Polsce oraz wskazanie możliwości wykorzystania doświadczeń w procesie implementacji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Autorzy przedstawili podstawowe definicje i przykłady prowadzonych badań. Wykazali, że dorobek polskich geografów i ekologów krajobrazu w dziedzinie identyfikacji, analizy i oceny krajobrazów należy do wspólnej tradycji naukowej środkowej części Europy, uznawanej za jedną z najbardziej wszechstronnych w skali świata. Dorobek ten powinien stanowić podstawę prac nad kompleksową metodyką identyfikacji, delimitacjii waloryzacji jednostek krajobrazowych na potrzeby wdrożenia ustaleń Europejskiej Konwencji Krajobrazowej w naszym kraju.

Keywords: krajobrazy, typologia, regionalizacja, waloryzacja, Europejska Konwencja Krajobrazowa

Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.p], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland
Andrzej Richling, Warsaw University
Jerzy Solon [j.solon@igipz.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E)

Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, pp. 5-46 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1

Further information

Keywords: bory sosnowe, Europa, Rosja, zdjęcie fitosocjologiczne, cechy gleb, powiązania geograficzne

Ewa Roo-Zielińska [e.roo@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Jerzy Solon [j.solon@igipz.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.p], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland