Teresa Czyż

Articles

Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego Polski w ujęciu subregionalnym

Teresa Czyż

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, pp. 219-236 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.3

Further information

Keywords: aspekty i wymiary poziomu rozwoju, iloraz potencjałów, analiza głównych składowych, poziom życia a poziom rozwoju gospodarczego, wpływ urbanizacji, zróżnicowanie subregionalne, Polska

Teresa Czyż [tczyz@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland

Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce

Teresa Czyż

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 445-459 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.1

Further information

Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji aglomeracji miejskiej i koncepcji obszaru metropolitalnego w geografii i planowaniu przestrzennym w ujęciach polskich autorów. Szczególną uwagę zwraca się na relacje między tymi koncepcjami, rozpatrywane w aspekcie morfologicznej i funkcjonalnej struktury dużego miasta. Dokonuje się przeglądu osiągnięć w dziedzinie delimitacji aglomeracji miejskich i obszarów metropolitalnych w Polsce. Przedstawia się pogląd, że metropolia i obszar metropolitalny, które są koncentracją funkcji społeczno-gospodarczych wysokiego rzędu i powiązań o zasięgu międzynarodowym, stanowią formę osadniczą wyżej zorganizowaną funkcjonalnie w porównaniu z aglomeracją miejską.

Keywords: aglomeracje miejskie, obszar metropolitalny, funkcje wysokiego rzędu, sieci powiązań międzynarodowych

Teresa Czyż [tczyz@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland