Wojciech Dobiński

Articles

Klasyfikacja lodu jako podstawa do określenia granic i powierzchni Antarktydy

Wojciech Dobiński

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 3, pp. 339-351 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.3.3

Further information

Abstract: W artykule przedstawiono nieścisłości związane z klasyfikacją lodu, których skutkiem są poważne trudności w jednoznacznym określeniu granic i powierzchni Antarktydy, a tym samym w traktowaniu Antarktydy jako kontynentu. Zmiana klasyfikacji lodu i przeniesienie go z hydrosfery do litosfery pozwoliłaby na ujednolicenie i uporządkowanie badań lodu we wszystkich subdyscyplinach z zakresu nauk o Ziemi.

Keywords: Antarktyda, granice, lód, kontynenty

Poszukiwanie wieloletniej zmarzliny i budowa geologiczna Babiej Góry w świetle wyników obrazowania elektrooporowego

Wojciech Dobiński, Michał Glazer, Barbara Bieta, Maciej J. Mendecki

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 1, pp. 31-51 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.1.2

Further information

Abstract:

W artykule przedstawiono wyniki prac nad hipotezą o występowaniu wieloletniej zmarzliny w okołoszczytowej okolicy Babiej Góry. W badanym obszarze wykonano trzy profile inwersyjnego obrazowania oporności, których maksymalna głębokość interpretacji sięga do około 90 m pod powierzchnię gruntu. Uzyskane wyniki nie potwierdzają jednoznacznie występowania permafrostu w badanym terenie, natomiast dobrze ukazują budowę geologiczną szczytowych partii Babiej Góry.

Keywords: permafrost, Babia Góra, inwersyjne obrazowanie oporności

Komentarz do artykułu S. Kędzi pt.: Zarys historii badań przemarzania gruntu i wieloletniej zmarzliny w polskiej części Tatr*

Wojciech Dobiński

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 3, pp. 555-558 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.3.9

Further information

Abstract: W komentarzu przedstawiono krytyczne uwagi odnośnie do tekstu S. Kędzi. Główne zarzuty polegają na tym, że autor nie rozróżnia badań sezonowego przemarzania od badań permafrostu, utożsamia ujemną średnią roczną temperaturę gruntu z wieloletnią zmarzliną, a także sugeruje, że można dowieść jej obecności metodami innymi niż pomiar temperatury gruntu w ciągu co najmniej dwóch następujących po sobie lat oraz że permafrost może odpowiadać za ruch reliktowego lodowca gruzowego.

Keywords: wieloletnia zmarzlina, sezonowe przemarzanie gruntu, Tatry