Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1

Artykuły

Zróżnicowanie borów sosnowych jako efekt uwarunkowań geograficznych i siedliskowych od Holandii do Irkucka (5°91’–104°8’ E)

Ewa Roo-Zielińska, Jerzy Solon, Marek Degórski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 5-46 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.1

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bory sosnowe, Europa, Rosja, zdjęcie fitosocjologiczne, cechy gleb, powiązania geograficzne

Ewa Roo-Zielińska [e.roo@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Jerzy Solon [j.solon@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Marek Degórski [m.degor@twarda.pan.p], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Następstwa zaniku antropopresji na obszarach górskich – dyskusja zależności „proces a region” w ujęciu różnoskalowym

Jacek Wolski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 47-73 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: zanik antropopresji, obszary opuszczone przez ludność, analiza różnoskalowa, regiony górskie Polski i Europy

Jacek Wolski [j.wolski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Problemy detekcji wieloletniej zmarzliny na podstawie temperatury u spągu zimowej pokrywy śnieżnej na przykładzie Tatr

Bogdan Gądek, Stanisław Kędzia

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 75-91 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.3

Więcej informacji

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki zimowego monitoringu temperatury powierzchni gruntu w piętrze alpejskim Tatr, na stanowiskach, w których wcześniej udokumentowano istnienie lub brak wieloletniej zmarzliny. Świadczą one, że (1) konwencjonalna interpretacja wyników kartowania wieloletniej zmarzliny metodą BTS może być zawodna; (2) współczesna wieloletnia zmarzlina w piętrze alpejskim Tatr rozwija się zarówno pod cienką jak i pod grubą pokrywą śnieżną, a jej istnienie może być związane głównie z lokalną cyrkulacją zimnego powietrza nad powierzchnią terenu.

Słowa kluczowe: wieloletnia zmarzlina, temperatura powierzchni gruntu, BTS, Tatry

Bogdan Gądek, Faculty of Earth Sciences University of Silesia in Katowice Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec: Poland
Stanisław Kędzia [kedzia@zg.pan.krakow.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 31-018 Krakow, Sw. Jana 22, Poland

Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin

Dominik Kaim

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 93-106 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.4

Więcej informacji

Streszczenie: W artykule porównano kierunki zmian pokrycia terenu po polskiej i słowackiej stronie pasma Małych Pienin od lat 1930. do współczesności. Badania przeprowadzono na podstawie informacji pochodzących z mapy topograficznej, zdjęcia satelitarnego oraz modelu wysokości, przy użyciu systemów informacji geograficznej. Wykazano szybki wzrost powierzchni leśnych związany z ubytkiem powierzchni obszarów użytkowanych rolniczo. Kierunki zmian pokrycia terenu w badanym okresie były po obu stronach granicy podobne, zmiany dotyczyły jednak obszarów na różnej wysokości i o innym nachyleniu.

Słowa kluczowe: zmiany użytkowania ziemi i pokrycia terenu, obszary przygraniczne, Małe Pieniny, GIS, teledetekcja

Opady frontowe na polskim wybrzeżu Bałtyku

Małgorzata Świątek

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 107-119 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.4.5

Więcej informacji

Streszczenie: Na podstawie dolnych map synoptycznych z lat 1998–2003 wykonano analizę opadów atmosferycznych w obrębie poszczególnych typów frontów atmosferycznych. Wysnuto następujące wnioski dotyczące obszaru polskiego wybrzeża Bałtyku: największe średnie sumy opadów formują się w obrębie frontów zokludowanych, aczkolwiek najwyższe maksymalne sumy opadów towarzyszą frontom chłodnym (pojedyncze bardzo wysokie sumy opadów zdarzają się również w półroczu ciepłym w jednorodnych masach powietrza); wpływ frontów chłodnych na opady jest większy w sezonie ciepłym niż w chłodnym, zaś oddziaływanie frontów ciepłych większe jest w sezonie chłodnym.

Słowa kluczowe: opady frontowe, polskie wybrzeże Bałtyku, testy t-studenta i chi kwadrat

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 1 (2009), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 1, s. 121-124 | Pełny tekst