Przemysław Tomalski

Articles

Sezonowość odpływu z wybranych zlewni karpackich

Paweł Jokiel, Przemysław Tomalski

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 1, pp. 29-44 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.1.2

Further information

Abstract: Opracowanie zawiera analizę sezonowości odpływu w 12 zlewniach karpackich. Do badań wykorzystano szeregi dobowych przepływów z lat 1951-2010. Dla badanych przekrojów wodowskazowych obliczono: indeks sezonowości odpływu (IS), wskaźniki: pory koncentracji odpływu (WPK) i koncentracji odpływu (GMO) oraz terminu połowy odpływu (TPO), a także współczynniki ich zmienności wieloletniej i korelacji wzajemnej. Analiza pozwoliła wykryć szereg prawidłowości w ich rozkładzie przestrzennym i dynamice wieloletniej oraz zidentyfikować powiązania między nimi. Z przeprowadzonych badań wynika również, że w polskiej części Karpat nie nastąpiła trwała zmiana sezonowej struktury odpływu rocznego. Dostrzeżone trendy są nieistotne, a obserwowana w wieloleciu zmienność sezonowości ma charakter losowych fluktuacji.

Keywords: sezonowość, odpływ rzeczny, Karpaty