Dominika Studzińska

Articles

Wybrane aspekty transformacji funkcji i stopnia przenikalności granicy polsko-rosyjskiej

Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 4, pp. 553-571 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.4.6

Further information

Abstract:

Granica polsko-rosyjska jest granicą wyjątkową, a jej niezwyczajność wynika z roli obwodu kaliningradzkiego względem Rosji kontynentalnej oraz Unii Europejskiej (UE). Charakteryzuje ją znacząca dynamika zmian funkcji i stopnia przenikalności. Niewątpliwie powodów tych transformacji należy poszukiwać w zmiennych relacjach polsko-rosyjskich, ale również unijno-rosyjskich. Odgórne formowanie granicy, powoduje pomijanie jej znaczenia dla mieszkańców pogranicza, zmagających się z brakiem dostępu do stabilnej granicy. Celem niniejszego artykułu jest identyfikacja funkcji i stopnia przenikalności granicy polsko-rosyjskiej w latach 1990–2018.

Keywords: granica polsko-rosyjska, przenikalność granicy, funkcja granicy

Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego

Grzegorz Masik, Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 557-571 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.2

Further information

Abstract: Koncepcja miasta inteligentnego (smart city) zakłada wykorzystanie sieciowej infrastruktury w celu poprawy ekonomicznej i politycznej efektywności zasobów oraz umożliwienia rozwoju obszarów miejskich. Rozwój ten powinien być przy tym rozwojem inteligentnym i zrównoważonym oraz powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia. W miarę rozwoju tej koncepcji coraz większą uwagę poświęca się nie tylko samej infrastrukturze technologicznej, lecz także jej oddziaływaniu na społeczności miejskie. Coraz częściej stawiane są pytania dotyczące wpływu rozwoju inteligentnego na poprawę kapitału ludzkiego i społecznego oraz dotyczące polaryzacji społecznej czy wykluczenia społecznego. Z tego względu można wyróżnić różne sposoby badań miasta inteligentnego. Celem artykułu jest opis rozwoju koncepcji miasta inteligentnego uwzględniającej wyżej wymienione kwestie. Na podstawie przeglądu badań międzynarodowych dokonano interpretacji idei smart city wskazując przy tym pozytywne i negatywne aspekty obejmujące relację między nowoczesnymi technologiami sieciowymi a społecznością miejską.

Keywords: miasta inteligentne, inteligentny wzrost, zarządzanie miastem

Grzegorz Masik, Institute of Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk: Poland
Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim

Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 4, pp. 525-540 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.4.4

Further information

Abstract: Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących zmiany charakteru granicy polsko-rosyjskiej po wprowadzeniu umowy o małym ruchu granicznym. Analiza została oparta na danych empirycznych zgromadzonych metodą badań terenowych, na które składają się ankiety i wywiady z mieszkańcami i właścicielami obiektów gastronomiczno- noclegowych zlokalizowanych na terenie powiatów objętych porozumieniem o ruchu bezwizowym. Na podstawie uzyskanych wyników podjęto próbę oceny funkcjonowania granicy polsko-rosyjskiej po 2012 r. i jej wpływu na rozwój turystyki w regionie przygranicznym*.

Keywords: granica, turystyka, mały ruch graniczny, granica polsko-rosyjska

Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej