Mariusz Kowalski

Articles

Cykle pokoleniowe w czasie i przestrzeni

Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 4, pp. 489-510 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.4

Further information

Abstract: Jednym ze sposobów tłumaczenia rzeczywistości są koncepcje cykliczności niektórych zjawisk i procesów. Dotyczy to również życia społecznego. Wśród wielu idei szczególnie przekonująca wydaje się koncepcja cyklu pokoleniowego. Tłumaczy ona zmianę społeczną naturalnym następstwem pokoleń. W nawiązaniu do tej idei dużą popularność zdobyła przede wszystkim teoria Straussa i Howe’a. Wyznaczony przez nich czas trwania jednego cyklu pokoleniowego jest jednak o połowę krótszy od przeciętnej różnicy wieku (30-40 lat) między rodzicami a dziećmi (Tremblay i Vezina, 2000). Tymczasem, istnienie dłuższego cyklu pokoleniowego sygnalizowali bezpośrednio lub pośrednio badacze z różnych dziedzin nauk społecznych: N. Davies (1984), M. Alexander (2005a, 2005b), W. Białek (2009). Pojawia się potrzeba usystematyzowania tej koncepcji, zwłaszcza w kontekście uniwersalności i międzynarodowej synchronizacji omawianego zjawiska. W tym względzie argumentów dostarcza również geografia polityczna.

Keywords: życie polityczne, pokolenia, cykliczność, zmiany terytorialne, Polska, Europa, świat

Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Imigranci z Rzeczpospolitej Obojga Narodów w początkowej fazie europejskiego osadnictwa w Kolonii Przylądkowej

Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 2, pp. 279-312 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.2.6

Further information

Keywords: Afryka Południowa, Kolonia Przylądkowa, kolonizacja holenderska, Polacy

Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland

Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi

Jerzy Bański, Mariusz Kowalski, Marcin Mazur

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 483-506 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3

Further information

Abstract: Celem opracowania jest diagnoza przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych na wsi w Polsce oraz określenie dynamiki i kierunków zmian tych zachowań w okresie demokratyzacji życia publicznego i urynkowienia gospodarki. Wszystkie partie polityczne pogrupowano w cztery opcje: lewicową i prawicową oraz elitarystyczną i ludową. Dwie pierwsze tworzą oś podziału ideologicznego, pozostałe oś podziału społeczno-gospodarczego. W opracowaniu identyfikowane są też czynniki różnicujące regionalne preferencje wyborcze mieszkańców wsi. Badaniom poddano wyniki wyborów do parlamentu w okresie 1993–2007.

Keywords: wybory parlamentarne, obszary wiejskie, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland
Marcin Mazur [m.mazur@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Państwo magnackie w strukturach polityczno-administracyjnych Rzeczpospolitej Szlacheckiej na przykładzie Ordynacji Zamojskiej

Mariusz Kowalski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, pp. 173-203 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.2

Further information

Keywords: Rzeczpospolita Szlachecka, przestrzeń władzy, państwa magnackie, Ordynacja Zamojska

Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland