Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4

Articles

Koncepcje aglomeracji miejskiej i obszaru metropolitalnego w Polsce

Teresa Czyż

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 445-459 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.1

Further information

Abstract: Celem artykułu jest przedstawienie koncepcji aglomeracji miejskiej i koncepcji obszaru metropolitalnego w geografii i planowaniu przestrzennym w ujęciach polskich autorów. Szczególną uwagę zwraca się na relacje między tymi koncepcjami, rozpatrywane w aspekcie morfologicznej i funkcjonalnej struktury dużego miasta. Dokonuje się przeglądu osiągnięć w dziedzinie delimitacji aglomeracji miejskich i obszarów metropolitalnych w Polsce. Przedstawia się pogląd, że metropolia i obszar metropolitalny, które są koncentracją funkcji społeczno-gospodarczych wysokiego rzędu i powiązań o zasięgu międzynarodowym, stanowią formę osadniczą wyżej zorganizowaną funkcjonalnie w porównaniu z aglomeracją miejską.

Keywords: aglomeracje miejskie, obszar metropolitalny, funkcje wysokiego rzędu, sieci powiązań międzynarodowych

Teresa Czyż [tczyz@amu.edu.pl], Institute of Socio-Economic Geography and Space Economy, Adam Mickiewicz University, Fredry 10, 61-701 Poznań, Poland

Zróżnicowania społeczno-przestrzenne Warszawy – inercja czy metamorfoza struktury miasta?

Maciej Smętkowski

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 461-481 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.2

Further information

Keywords: zróżnicowania społeczno-przestrzenne, analiza składowych głównych, Warszawa, struktura przestrzenna

Maciej Smętkowski, Centre for European Regional and Local Studies (EUROREG) University of Warsaw Krakowskie Przedmie ś cie 30, 00-927 Warsaw: Poland

Zachowania wyborcze mieszkańców polskiej wsi

Jerzy Bański, Mariusz Kowalski, Marcin Mazur

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 483-506 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.3

Further information

Abstract: Celem opracowania jest diagnoza przestrzennego zróżnicowania zachowań wyborczych na wsi w Polsce oraz określenie dynamiki i kierunków zmian tych zachowań w okresie demokratyzacji życia publicznego i urynkowienia gospodarki. Wszystkie partie polityczne pogrupowano w cztery opcje: lewicową i prawicową oraz elitarystyczną i ludową. Dwie pierwsze tworzą oś podziału ideologicznego, pozostałe oś podziału społeczno-gospodarczego. W opracowaniu identyfikowane są też czynniki różnicujące regionalne preferencje wyborcze mieszkańców wsi. Badaniom poddano wyniki wyborów do parlamentu w okresie 1993–2007.

Keywords: wybory parlamentarne, obszary wiejskie, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Mariusz Kowalski [mar.kow@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization, Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00-818 Warsaw: Poland
Marcin Mazur [m.mazur@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Syntetyczna ocena drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw

Piotr Rosik

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 507-526 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.4

Further information

Abstract: W artykule podjęto próbę syntetycznej oceny drogowego i kolejowego wyposażenia infrastrukturalnego województw. Wykorzystano opracowany przez autora sumaryczny wskaźnik wyposażenia infrastrukturalnego uwzględniający zarówno ilość, jak i jakość infrastruktury. Na tej bazie dokonano porównania gęstości sieci drogowej i kolejowej województw za pomocą trzech wskaźników gęstości. Szczególną uwagę autor poświęcił analizie pracy eksploatacyjnej na drogach krajowych oraz pracy eksploatacyjnej pociągów. Wskazał też, że udziały w pracy eksploatacyjnej są wysoko skorelowane z udziałami województw w PKB.

Keywords: infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, analiza wskaźnikowa, gęstość sieci, praca eksploatacyjna

Piotr Rosik [rosik@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland

Koncepcje geopolityczne Karla Haushofera

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 527-549 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.5

Further information

Abstract: W artykule przedstawiono przebieg życia, działalność polityczną oraz dokonania twórcze czołowego geopolityka niemieckiego Karla Haushofera. Przedstawiono jego poglądy ideologiczne i polityczne, które odegrały istotną rolę w tworzonych przez niego koncepcjach i wizjach geopolitycznych, m.in. koncepcji dotyczącej eurazjatyckiego bloku kontynentalnego. Zwrócono szczególną uwagę na fakt, że wszystkie koncepcje geopolityczne Haushofera zmierzały do przekształcenia Niemiec w mocarstwo światowe.

Keywords: Karl Haushofer, Niemcy (kraj), geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 579-583 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7

Further information

Keywords: informacja przestrzenna, narzędzia, Observatoire des territoires

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Review

Przegląd Geograficzny T. 81 z. 4 (2009), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, pp. 585-605 | Full text