Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2

Artykuły

Wielokulturowość we współczesnych polskich badaniach geograficznych i edukacji geograficznej – zarys problematyki

Marek Barwiński

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 137-157 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.1

Więcej informacji

Streszczenie: Problematyka szeroko pojętej wielokulturowości jest w dyskursie publicznym zdominowana przez socjologów, historyków, politologów, w mniejszym stopniu przez geografów. W artykule podjęto próbę omówienia badań geograficznych dotyczących wielokulturowości Polski oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Z powodu ich liczebności i różnorodności, ograniczono się do prac współczesnych naukowców, publikowanych po roku 1990, pomijając bogaty dorobek wcześniejszych pokoleń polskich geografów. Jednym z celów artykułu jest próba wyjaśnienia przyczyn i konsekwencji istotnych dysproporcji w zainteresowaniu różnymi aspektami wielokulturowości, wyraźnie widocznymi zarówno w pracach naukowych, jak i w procesie edukacji geograficznej. Współczesne dynamiczne przemiany geopolityczne, demograficzne i kulturowe, zarówno w skali Europy, jak i Polski, stawiają przed geografami nowe wyzwania badawcze dotyczące wielokulturowości, zwłaszcza dotyczące relacji pomiędzy poszczególnymi narodowościami, grupami regionalnymi oraz wyznaniowymi, także spoza europejskiego kręgu kulturowego, w zmieniających się realiach społecznych i politycznych. Dlatego celem artykułu jest także zwrócenie uwagi geografów na potrzebę intensyfikacji badań dotyczących zarówno tzw. mniejszości regionalnych, jak i społeczności wywodzących się ze środowisk imigranckich.

Słowa kluczowe: wielokulturowość, wieloetniczość, dziedzictwo kulturowe, regiony wielokulturowe, struktura narodowościowa, mniejszości, imigranci

Marek Barwiński, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź: Poland e-mail: marbar@geo.uni.lodz.pl

Funkcje gospodarcze regionu miejskiego Nowosybirska. Geneza i współczesne trendy rozwojowe

Marcin Wójcik, Paulina Tobiasz-Lis

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 183-206 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: region miejski, centrum i peryferie, struktura funkcjonalna, przemiany demograficzne, metoda profilu kierunkowego, baza ekonomiczna

Marcin Wójcik [marcin.wojcik@geo.uni.lodz.pl], Department of Regional and Social Geography University of Łódź Narutowicza 88, 90-139 Łódź: Poland
Paulina Tobiasz-Lis, University of Łódź Faculty of Geographical Sciences Department of Regional and Human Geography Kopcińskiego 31 92-143 Łódź

Współpraca touroperatorów z pozalotniczymi przewoźnikami pasażerskimi w Polsce

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 207-221 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: przewoźnicy drogowi, statki wycieczkowe, promy, koleje, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Koncepcje federacyjne Milana Hodžy

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 223-246 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Milan Hodža, federacjonizm, Europa Środkowa

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Zastosowanie wskaźników koncentracji przestrzennej w badaniu procesów urban sprawl*

Paweł Sudra

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 247-272 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.2.6

Więcej informacji

Streszczenie: Artykuł zawiera krytyczny przegląd wybranych metod wskaźnikowych umożliwiających analizę koncentracji i rozpraszania osadnictwa. Wybrano cztery mierniki: współczynnik Giniego, wskaźnik C Kostrubca, metodę najbliższego sąsiada (indeks Clarka-Evansa) oraz entropię Shannona. Każdy ze wskaźników przeanalizowano, biorąc pod uwagę jego podstawy teoretyczno-matematyczne, przyjęte rozumienie pojęcia koncentracji, wpływ delimitacji przestrzennych na rezultat analiz i dostępne metody prezentacji wyników. Zwrócono uwagę na potencjalne pola zastosowań, szczególnie w kontekście zjawiska żywiołowego rozprzestrzeniania się zabudowy, urban sprawl. Wskazano cechy wskaźników, które stanowią o ich komplementarności w badaniu procesów rozpraszania osadnictwa.

Słowa kluczowe: wskaźniki koncentracji, koncentracja przestrzenna, rozpraszanie zabudowy, urban sprawl, suburbanizacja

Recenzje

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 2 (2016), Recenzje

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 273-282 | Pełny tekst

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 88 z. 2 (2016), Kronika

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 2, s. 283-290 | Pełny tekst