Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4

Artykuły

Od redaktora

Zbigniew Taylor

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 525-529 | Pełny tekst

Więcej informacji

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z. (2018). Od redaktora. Przegląd Geograficzny, 90(4), 525-529. https://doi.org/
MLA: Taylor, Zbigniew. "Od redaktora". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 525-529. https://doi.org/
Chicago: Taylor, Zbigniew. "Od redaktora". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 525-529. https://doi.org/
Harvard: Taylor, Z. 2018. "Od redaktora". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 525-529. https://doi.org/

Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji

Zbigniew Taylor

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 531-555 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1

Więcej informacji

Streszczenie Artykuł porządkuje i systematyzuje niektóre aspekty współdziałania transportu i turystyki. Po pierwsze, omawia i komentuje pięć ról jakie odgrywa transport we współczesnej turystyce według D. Halla (2008), tj.: (1) łączenie obszaru źródłowego z miejscem docelowym; (2) zapewnienie mobilności i dostępu w obrębie obszaru/regionu/kraju destynacji; (3) zapewnienie mobilności i dostępu w obrębie atrakcji turystycznej; (4) umożliwienie doświadczenia turystycznego dzięki podróży wzdłuż szlaku rekreacyjnego oraz (5) oddziaływanie jako centrum zainteresowania rekreacyjnego lub historycznego. W dalszej części artykuł przedstawia sposoby transportu w turystyce i rekreacji w podziale na transport lotniczy, wodny i lądowy. Każdy z wspomnianych sposobów odznacza się swoistą specyfiką, ma różne uwarunkowania, zalety i niedogodności, pełni różnorodne funkcje i cele, jest skierowany do różnych grup turystów. Światowe prawidłowości obserwowane w turystyce i rekreacji nie zawsze są zgodne z sytuacją w Polsce.

Słowa kluczowe: środki i sposoby transportu, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, turystyka indywidualna

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Taylor, Z. (2018). Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji. Przegląd Geograficzny, 90(4), 531-555. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1
MLA: Taylor, Zbigniew. "Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 531-555. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1
Chicago: Taylor, Zbigniew. "Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 531-555. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1
Harvard: Taylor, Z. 2018. "Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 531-555. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1

Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego

Grzegorz Masik, Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 557-571 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.2

Więcej informacji

Streszczenie Koncepcja miasta inteligentnego (smart city) zakłada wykorzystanie sieciowej infrastruktury w celu poprawy ekonomicznej i politycznej efektywności zasobów oraz umożliwienia rozwoju obszarów miejskich. Rozwój ten powinien być przy tym rozwojem inteligentnym i zrównoważonym oraz powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia. W miarę rozwoju tej koncepcji coraz większą uwagę poświęca się nie tylko samej infrastrukturze technologicznej, lecz także jej oddziaływaniu na społeczności miejskie. Coraz częściej stawiane są pytania dotyczące wpływu rozwoju inteligentnego na poprawę kapitału ludzkiego i społecznego oraz dotyczące polaryzacji społecznej czy wykluczenia społecznego. Z tego względu można wyróżnić różne sposoby badań miasta inteligentnego. Celem artykułu jest opis rozwoju koncepcji miasta inteligentnego uwzględniającej wyżej wymienione kwestie. Na podstawie przeglądu badań międzynarodowych dokonano interpretacji idei smart city wskazując przy tym pozytywne i negatywne aspekty obejmujące relację między nowoczesnymi technologiami sieciowymi a społecznością miejską.

Słowa kluczowe: miasta inteligentne, inteligentny wzrost, zarządzanie miastem

Grzegorz Masik [grzegorz.masik@ug.edu.pl], Department of Socio-Economic Geography, Faculty of Social Sciences University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk: Poland
Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych

Cytowanie

APA: Masik, G., & Studzińska, D. (2018). Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego. Przegląd Geograficzny, 90(4), 557-571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.2
MLA: Masik, Grzegorz, and Studzińska, Dominika. "Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 557-571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.2
Chicago: Masik, Grzegorz, and Studzińska, Dominika. "Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 557-571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.2
Harvard: Masik, G., & Studzińska, D. 2018. "Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 557-571. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.2

Współczesna elita warszawska w przestrzeni miasta

Caroline Bouloc

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 573-593 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.3

Więcej informacji

Streszczenie Po 1989 r. elity, uważane za głównych zwycięzców transformacji polityczno-gospodarczej, zaczęły poszukiwać miejsca zamieszkania odpowiadającego ich statusowi społecznemu i pozwalającego wyróżnić się spośród innych grup społecznych. W Warszawie, pomimo pewnych podobieństw ścieżek życiowych, preferencji i wyborów mieszkaniowych, można wyróżnić elity o różnych profilach. Artykuł ten wykracza poza klasyczne rozróżnienie elit na podstawie ich zawodu i proponuje oryginalną typologię elit ze względu na ich cechy społeczno-ekonomiczne, demograficzne, styl życia, a także miejsce zamieszkania i preferencje mieszkaniowe. Różnorodność mieszkań elit stała się jednym z elementów procesu rozróżniania różnych frakcji w grupie elit.

Słowa kluczowe: mieszkania elit, zachowania mieszkaniowe, ścieżki mieszkaniowe, typologia elit, Polska, Warszawa

Cytowanie

APA: Bouloc, C. (2018). Współczesna elita warszawska w przestrzeni miasta. Przegląd Geograficzny, 90(4), 573-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.3
MLA: Bouloc, Caroline. "Współczesna elita warszawska w przestrzeni miasta". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 573-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.3
Chicago: Bouloc, Caroline. "Współczesna elita warszawska w przestrzeni miasta". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 573-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.3
Harvard: Bouloc, C. 2018. "Współczesna elita warszawska w przestrzeni miasta". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 573-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.3

Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 595-614 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4

Więcej informacji

Streszczenie W artykule przedstawiono przyczyny i uwarunkowania polityczne likwidacji i podziału niemieckich Prus Wschodnich po II wojnie światowej. Zreferowano i skomentowano decyzje trzech wielkich mocarstw podjęte w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie w sprawie powojennej przyszłości tej niemieckiej prowincji granicznej. Przypomniano przebieg procedur demarkacyjnych i delimitacyjnych, których końcowym rezultatem był podział historycznych Prus Wschodnich na cześć polską i sowiecką.

Słowa kluczowe: II wojna światowa, Prusy Wschodnie, granice polityczne Polski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Eberhardt, P. (2018). Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej. Przegląd Geograficzny, 90(4), 595-614. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4
MLA: Eberhardt, Piotr. "Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 595-614. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4
Chicago: Eberhardt, Piotr. "Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 595-614. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4
Harvard: Eberhardt, P. 2018. "Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 595-614. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4

Działania Eugeniusza Romera w sprawie powrotu Polski na mapę polityczną Europy

Krystyna A. Harasimiuk

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 615-633 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.5

Więcej informacji

Streszczenie

W artykule zaprezentowano działalność patriotyczną jednego z najwybitniejszych geografów polskich XX w. profesora Eugeniusza Romera Omówiono jego koncepcję geopolityczną, publikacje oraz dorobek kartograficzny służące polskiej sprawie narodowej. Powstawały one w okresie autonomii galicyjskiej i w czasie I wojny światowej. Swoistym ukoronowaniem działań Profesora na rzecz powrotu Polski na mapę polityczną Europy był jego udział jako eksperta w konferencjach pokojowych w Paryżu i w Rydze.

Słowa kluczowe: Eugeniusz Romer, granice Polski, odzyskanie niepodległości, konferencja pokojowa w Paryżu, konferencja pokojowa w Rydze

Cytowanie

APA: Harasimiuk, K. (2018). Działania Eugeniusza Romera w sprawie powrotu Polski na mapę polityczną Europy. Przegląd Geograficzny, 90(4), 615-633. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.5
MLA: Harasimiuk, Krystyna A.. "Działania Eugeniusza Romera w sprawie powrotu Polski na mapę polityczną Europy". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 615-633. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.5
Chicago: Harasimiuk, Krystyna A.. "Działania Eugeniusza Romera w sprawie powrotu Polski na mapę polityczną Europy". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 615-633. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.5
Harvard: Harasimiuk, K. 2018. "Działania Eugeniusza Romera w sprawie powrotu Polski na mapę polityczną Europy". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 615-633. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.5

Kronika

Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 643-647 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, konferencje, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Rok Polskiej Geografii

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2018). Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP. Przegląd Geograficzny, 90(4), 643-647. https://doi.org/
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 643-647. https://doi.org/
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 643-647. https://doi.org/
Harvard: Śleszyński, P. 2018. "Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 643-647. https://doi.org/

Kongres Geografii Polskiej. 100 lat geografii na Uniwersytecie Warszawskim. 100 lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12–14 kwietnia 2018 r., Warszawa

Maciej Jędrusik, Sylwia Dudek-Mańkowska, Paulina Pokojska

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 649-654 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: Kongres Geografii Polskiej, geografia, Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Geograficzne

Cytowanie

APA: Jędrusik, M., Dudek-Mańkowska, S., & Pokojska, P. (2018). Kongres Geografii Polskiej. 100 lat geografii na Uniwersytecie Warszawskim. 100 lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12–14 kwietnia 2018 r., Warszawa. Przegląd Geograficzny, 90(4), 649-654. https://doi.org/
MLA: Jędrusik, Maciej, et al. "Kongres Geografii Polskiej. 100 lat geografii na Uniwersytecie Warszawskim. 100 lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12–14 kwietnia 2018 r., Warszawa". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 649-654. https://doi.org/
Chicago: Jędrusik, Maciej, Dudek-Mańkowska, Sylwia, and Pokojska, Paulina. "Kongres Geografii Polskiej. 100 lat geografii na Uniwersytecie Warszawskim. 100 lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12–14 kwietnia 2018 r., Warszawa". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 649-654. https://doi.org/
Harvard: Jędrusik, M., Dudek-Mańkowska, S., & Pokojska, P. 2018. "Kongres Geografii Polskiej. 100 lat geografii na Uniwersytecie Warszawskim. 100 lat Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 12–14 kwietnia 2018 r., Warszawa". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 649-654. https://doi.org/

Konferencja naukowa „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, 11–12 czerwca 2018 r., Poznań

Krzysztof Stachowiak, Joanna Dominiak

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 655-657 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, konferencje, Poznań

Krzysztof Stachowiak, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Adam Mickiewicz University in Poznań Dzięgielowa 2, 61-680 Poznań: Poland

Cytowanie

APA: Stachowiak, K., & Dominiak, J. (2018). Konferencja naukowa „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, 11–12 czerwca 2018 r., Poznań.. Przegląd Geograficzny, 90(4), 655-657. https://doi.org/
MLA: Stachowiak, Krzysztof, and Dominiak, Joanna. "Konferencja naukowa „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, 11–12 czerwca 2018 r., Poznań.". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 655-657. https://doi.org/
Chicago: Stachowiak, Krzysztof, and Dominiak, Joanna. "Konferencja naukowa „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, 11–12 czerwca 2018 r., Poznań.". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 655-657. https://doi.org/
Harvard: Stachowiak, K., & Dominiak, J. 2018. "Konferencja naukowa „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, 11–12 czerwca 2018 r., Poznań.". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 655-657. https://doi.org/