Przemysław Śleszyński

Artykuły

Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego

Przemysław Śleszyński, Paweł Sudra

Przegląd Geograficzny (2019) tom 91, zeszyt 2, s. 61-80 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.4

Więcej informacji

Streszczenie W artykule przedstawiono wykorzystanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (MDR), inaczej najkrótszego dendrytu, dla zbioru punktów adresowych województwa mazowieckiego, do określenia stopnia rozproszenia zabudowy. Zaproponowano dwa wskaźniki: efektywności sieci osadniczej (rozumianej jako stosunek długości MDR do liczby ludności, co pozwala ocenić koszty jednostkowe w przypadku np. budowy infrastruktury, koniecznej do połączenia punktów osadniczych) oraz spójności sieci osadniczej (uwzględniającej gęstość zaludnienia, co dodatkowo wskazuje na koszty związane z obsługą odosobnionych siedlisk, kolonii i zabudowy rozproszonej). Opracowanie wykonano na podstawie danych z końca 2016 r. dla ponad 1 mln punktów adresowych, wykreślając grafy na podstawie geometrycznych odległości euklidesowych dla każdej z 314 gmin województwa. Następnie wyniki przedstawiono na mapach, przeprowadzając ich dyskusję w kontekście historycznych i współczesnych uwarunkowań rozwoju osadnictwa. Wskazano też na przydatność wskaźników dla oceny i planowania obsługi infrastrukturalnej, biorąc pod uwagę wysokie koszty chaosu przestrzennego.

Słowa kluczowe: minimalne drzewo rozpinające, najkrótszy dendryt, spójność i efektywność sieci osadniczej, rozproszenie zabudowy, chaos przestrzenny, województwo mazowieckie

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P., & Sudra, P. (2019). Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego. Przegląd Geograficzny, 91(2), 61-80. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.4
MLA: Śleszyński, Przemysław, and Sudra, Paweł. "Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 2, 2019, pp. 61-80. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.4
Chicago: Śleszyński, Przemysław, and Sudra, Paweł. "Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny 91, no. 2 (2019): 61-80. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.4
Harvard: Śleszyński, P., & Sudra, P. 2019. "Zastosowanie metody minimalnego drzewa rozpinającego (najkrótszego dendrytu) w ocenie efektywności i spójności sieci osadniczej województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny, vol. 91, no. 2, pp. 61-80. https://doi.org/10.7163/PrzG.2019.2.4

Kronika

Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, s. 643-647 | Pełny tekst

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, konferencje, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Rok Polskiej Geografii

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2018). Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP. Przegląd Geograficzny, 90(4), 643-647. https://doi.org/
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, 2018, pp. 643-647. https://doi.org/
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP". Przegląd Geograficzny 90, no. 4 (2018): 643-647. https://doi.org/
Harvard: Śleszyński, P. 2018. "Jubileuszowa wystawa i konferencja z okazji stulecia Polskiego Towarzystwa Geograficznego i Roku Polskiej Geografii 2018, 19 marca 2018 r., Warszawa, Sala Kolumnowa Sejmu RP". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 4, pp. 643-647. https://doi.org/

Artykuły

Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego

Przemysław Śleszyński, Marcin Stępniak, Damian Mazurek

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 2, s. 209-240 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2

Więcej informacji

Streszczenie W artykule przedstawiono, zmodyfikowany do celów wydawniczych, fragment opracowania, wykonanego w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN dla Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa (Śleszyński i inni, 2017). Przedmiotem była analiza dokumentów planowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem problemów rozpraszania zabudowy, chłonności demograficznej oraz lokalizacji zabudowy na obszarach pokrytych i niepokrytych planami miejscowymi. Badaniami objęto 21 gmin położonych na zachód od Warszawy. Na podstawie usług WFS (Web Feature Service) lub bezpośrednio z urzędów gmin zebrano wektorowe dane o granicach i strukturze przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i planach miejscowych oraz o współrzędnych geograficznych lokalizacji i rodzaju decyzji o warunkach zabudowy. Stwierdzono dużą nadpodaż gruntów budowlanych skutkującą rozpraszaniem zabudowy i jej niedopasowaniem m.in. do istniejącego zainwestowania, w tym do sieci usług podstawowych.

Słowa kluczowe: planowanie przestrzenne, zagospodarowanie przestrzenne, rozpraszanie zabudowy, chłonność demograficzna, strefa podmiejska, aglomeracja warszawska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Marcin Stępniak [stepniak@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Damian Mazurek [d.mazurek@twarda.pan.pl]

Cytowanie

APA: Śleszyński, P., Stępniak, M., & Mazurek, D. (2018). Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego. Przegląd Geograficzny, 90(2), 209-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2
MLA: Śleszyński, Przemysław, et al. "Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 2, 2018, pp. 209-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2
Chicago: Śleszyński, Przemysław, Stępniak, Marcin, and Mazurek, Damian. "Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego". Przegląd Geograficzny 90, no. 2 (2018): 209-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2
Harvard: Śleszyński, P., Stępniak, M., & Mazurek, D. 2018. "Oszacowanie skutków presji inwestycyjnej i nadpodaży gruntów budowlanych w strefie podmiejskiej Warszawy na przykładzie gmin pasma zachodniego". Przegląd Geograficzny, vol. 90, no. 2, pp. 209-240. https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.2.2

Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2017) tom 89, zeszyt 4, s. 565-593 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: analiza wielokryterialna, typologia, miasta, rozwój społeczno-gospodarczy, Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2017). Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Przegląd Geograficzny, 89(4), 565-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 4, 2017, pp. 565-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze". Przegląd Geograficzny 89, no. 4 (2017): 565-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3
Harvard: Śleszyński, P. 2017. "Wyznaczenie i typologia miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze". Przegląd Geograficzny, vol. 89, no. 4, pp. 565-593. https://doi.org/10.7163/PrzG.2017.4.3

Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego

Przemysław Śleszyński, Tomasz Komornicki

Przegląd Geograficzny (2016) tom 88, zeszyt 4, s. 469-488 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.3

Więcej informacji

Streszczenie W artykule przedstawiono klasyfikację gmin Polski opracowaną w 2013 r. na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego w gminach (Śleszyński i inni, 2015). Wykorzystuje ona metodę dedukcyjno-indukcyjną, wypracowaną pod względem koncepcyjnym i metodologicznym wcześniej dla województwa mazowieckiego (Śleszyński, 2012), a pod względem identyfikacji szczegółowych kryteriów – tzw. typologię funkcjonalną na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego w skali lokalnej (Śleszyński i inni, 2007; Komornicki i Śleszyński, 2008). W rezultacie zostało wyróżnionych 10 kategorii (typów) gmin: A – rdzenie Miejskich Obszarów Funkcjonalnych (MOF) ośrodka wojewódzkiego; B – strefy zewnętrzne MOF; C – rdzenie obszarów funkcjonalnych miast subregionalnych; D – ich strefy zewnętrzne; E – miasta-ośrodki wielofunkcyjne; F – gminy z rozwiniętą funkcją transportową; G – gminy o innych rozwiniętych funkcjach pozarolniczych (turystyka oraz funkcje wielkopowierzchniowe, w tym przemysł wydobywczy); H – gminy z intensywnie rozwiniętą funkcją rolniczą; I – gminy z umiarkowanie rozwiniętą funkcją rolniczą; J – gminy ekstensywnie zagospodarowane (funkcje leśne, ochrony przyrody).

Słowa kluczowe: klasyfikacja, metoda dedukcyjno-indukcyjna, funkcje gmin, planowanie przestrzenne, monitoring rozwoju

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland
Tomasz Komornicki [t.komorn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P., & Komornicki, T. (2016). Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego. Przegląd Geograficzny, 88(4), 469-488. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.3
MLA: Śleszyński, Przemysław, and Komornicki, Tomasz. "Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 4, 2016, pp. 469-488. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.3
Chicago: Śleszyński, Przemysław, and Komornicki, Tomasz. "Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego". Przegląd Geograficzny 88, no. 4 (2016): 469-488. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.3
Harvard: Śleszyński, P., & Komornicki, T. 2016. "Klasyfikacja funkcjonalna gmin Polski na potrzeby monitoringu planowania przestrzennego". Przegląd Geograficzny, vol. 88, no. 4, pp. 469-488. https://doi.org/10.7163/PrzG.2016.4.3

W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 343-359 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.7

Więcej informacji

Streszczenie Artykuł dotyczy aktualnego podziału terytorialnego Polski, w nawiązaniu do tekstów D. Sokołowskiego (2014) i Ł. Zaborowskiego (2014a). Wydaje się, że jest coraz więcej argumentów, aby podjąć dyskusję nad jego zmianą. W ostatnim czasie można mówić o jeszcze jednym istotnym uwarunkowaniu, związanym z depopulacją i osłabianiem bazy ekonomicznej, jak też traceniem funkcji przez niektóre ośrodki miejskie. Przedstawiono przykłady analiz grawitacyjnych, które wskazują na możliwości optymalizacji w tym zakresie. Zakłada się, że określenie liczby i wyznaczenie obszarów przynależących do większych ośrodków osadniczych może polegać na uwzględnieniu naturalnych ciążeń, związanych z fizykalnym rozumieniem oddziaływań społeczno-ekonomicznych. Tym samym wyznaczone zasięgi ciążeń mogą być pomocne w odwzorowaniu ich jako jednostek podziału terytorialnego. Analizy pokazują, że w świetle analizy grawitacyjnej zarówno liczba, jak też granice jednostek pierwszego szczebla obecnego podziału terytorialnego nie są optymalne. Można wnioskować, że w stosunku do obecnych 16 województw bardziej zasadny byłby podział albo na 14, albo na 18-20 jednostek.

Słowa kluczowe: podział terytorialny, zasięg oddziaływania, modele grawitacji

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2015). W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej. Przegląd Geograficzny, 87(2), 343-359. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.7
MLA: Śleszyński, Przemysław. "W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, 2015, pp. 343-359. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.7
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej". Przegląd Geograficzny 87, no. 2 (2015): 343-359. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.7
Harvard: Śleszyński, P. 2015. "W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej". Przegląd Geograficzny, vol. 87, no. 2, pp. 343-359. https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.7

Dostępność czasowa i jej zastosowania

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 171-215 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: dostępność przestrzenna, dostępność transportowa, dostępność czasowa, metody izochronowe, izochrona idealna, model prędkości ruchu, dostępność kumulatywna, sprawność, efektywność

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2014). Dostępność czasowa i jej zastosowania. Przegląd Geograficzny, 86(2), 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Dostępność czasowa i jej zastosowania". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Dostępność czasowa i jej zastosowania". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2
Harvard: Śleszyński, P. 2014. "Dostępność czasowa i jej zastosowania". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 171-215. https://doi.org/10.7163/PrzG.2014.2.2

Recenzje

J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2014) tom 86, zeszyt 2, s. 281-283 | Pełny tekst

Więcej informacji

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2014). J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012. Przegląd Geograficzny, 86(2), 281-283. https://doi.org/
MLA: Śleszyński, Przemysław. "J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, 2014, pp. 281-283. https://doi.org/
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012". Przegląd Geograficzny 86, no. 2 (2014): 281-283. https://doi.org/
Harvard: Śleszyński, P. 2014. "J. Rakowska – Klasyfikacje obszarów – kryteria, definicje, metody delimitacji. Studium metodyczno-statystyczne, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa 2012". Przegląd Geograficzny, vol. 86, no. 2, pp. 281-283. https://doi.org/

Artykuły

Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 4, s. 599-627 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.5

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bibliometria, cytowania, ośrodki geograficzne, Google Scholar, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2013). Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar. Przegląd Geograficzny, 85(4), 599-627. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.5
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, 2013, pp. 599-627. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.5
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar". Przegląd Geograficzny 85, no. 4 (2013): 599-627. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.5
Harvard: Śleszyński, P. 2013. "Cytowania i oddziaływanie polskich ośrodków geograficznych według Google Scholar". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 4, pp. 599-627. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.4.5

Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2013) tom 85, zeszyt 2, s. 173-197 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: miasta, zasięgi oddziaływania, obszary funkcjonalne, strefy podmiejskie, suburbanizacja, miasta wojewódzkie, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2013). Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw. Przegląd Geograficzny, 85(2), 173-197. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, 2013, pp. 173-197. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw". Przegląd Geograficzny 85, no. 2 (2013): 173-197. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2
Harvard: Śleszyński, P. 2013. "Delimitacja Miejskich Obszarów Funkcjonalnych stolic województw". Przegląd Geograficzny, vol. 85, no. 2, pp. 173-197. https://doi.org/10.7163/PrzG.2013.2.2

Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2012) tom 84, zeszyt 4, s. 559-576 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: gminy, klasyfikacja gmin, funkcje gmin, województwo mazowieckie

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2012). Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego. Przegląd Geograficzny, 84(4), 559-576. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, 2012, pp. 559-576. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny 84, no. 4 (2012): 559-576. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4
Harvard: Śleszyński, P. 2012. "Klasyfikacja gmin województwa mazowieckiego". Przegląd Geograficzny, vol. 84, no. 4, pp. 559-576. https://doi.org/10.7163/PrzG.2012.4.4

O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2011) tom 83, zeszyt 4, s. 543-556 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: kartografia atlasowa, atlasy narodowe, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2011). O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych. Przegląd Geograficzny, 83(4), 543-556. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.6
MLA: Śleszyński, Przemysław. "O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 4, 2011, pp. 543-556. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.6
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych". Przegląd Geograficzny 83, no. 4 (2011): 543-556. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.6
Harvard: Śleszyński, P. 2011. "O potrzebie nowego Narodowego Atlasu Polski i innych ogólnokrajowych opracowań kartograficznych". Przegląd Geograficzny, vol. 83, no. 4, pp. 543-556. https://doi.org/10.7163/PrzG.2011.4.6

Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 551-578 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6

Więcej informacji

Słowa kluczowe: bibliometria, Polska, analiza cytowań, Google Scholar, wyszukiwarki internetowe, czasopisma geograficzne, historia geografii

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2009). Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar. Przegląd Geograficzny, 81(4), 551-578. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 551-578. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 551-578. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6
Harvard: Śleszyński, P. 2009. "Pozycja polskich czasopism i serii geograficznych w świetle baz Google Scholar". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 551-578. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.6

Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 4, s. 579-583 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7

Więcej informacji

Słowa kluczowe: informacja przestrzenna, narzędzia, Observatoire des territoires

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2009). Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej. Przegląd Geograficzny, 81(4), 579-583. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, 2009, pp. 579-583. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej". Przegląd Geograficzny 81, no. 4 (2009): 579-583. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7
Harvard: Śleszyński, P. 2009. "Observatoire des territoires jako narzędzie analiz informacji przestrzennej". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 4, pp. 579-583. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.1.7

Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2009) tom 81, zeszyt 2, s. 237-257 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: sondaż przedwyborczy, prawybory, geografia wyborcza, kongruencja, reprezentatywność, dobór celowy, Polska

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, Twarda 51/55, 00‑818 Warszawa, Poland

Cytowanie

APA: Śleszyński, P. (2009). Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych. Przegląd Geograficzny, 81(2), 237-257. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.4
MLA: Śleszyński, Przemysław. "Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 2, 2009, pp. 237-257. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.4
Chicago: Śleszyński, Przemysław. "Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych". Przegląd Geograficzny 81, no. 2 (2009): 237-257. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.4
Harvard: Śleszyński, P. 2009. "Kongruencja gmin do celów sondaży przedwyborczych". Przegląd Geograficzny, vol. 81, no. 2, pp. 237-257. https://doi.org/10.7163/PrzG.2009.2.4