Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4

Articles

Od redaktora

Zbigniew Taylor

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 525-529 | Full text

Further information

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Współdziałanie, rola i sposoby transportu w turystyce i rekreacji

Zbigniew Taylor

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 531-555 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.1

Further information

Abstract: Artykuł porządkuje i systematyzuje niektóre aspekty współdziałania transportu i turystyki. Po pierwsze, omawia i komentuje pięć ról jakie odgrywa transport we współczesnej turystyce według D. Halla (2008), tj.: (1) łączenie obszaru źródłowego z miejscem docelowym; (2) zapewnienie mobilności i dostępu w obrębie obszaru/regionu/kraju destynacji; (3) zapewnienie mobilności i dostępu w obrębie atrakcji turystycznej; (4) umożliwienie doświadczenia turystycznego dzięki podróży wzdłuż szlaku rekreacyjnego oraz (5) oddziaływanie jako centrum zainteresowania rekreacyjnego lub historycznego. W dalszej części artykuł przedstawia sposoby transportu w turystyce i rekreacji w podziale na transport lotniczy, wodny i lądowy. Każdy z wspomnianych sposobów odznacza się swoistą specyfiką, ma różne uwarunkowania, zalety i niedogodności, pełni różnorodne funkcje i cele, jest skierowany do różnych grup turystów. Światowe prawidłowości obserwowane w turystyce i rekreacji nie zawsze są zgodne z sytuacją w Polsce.

Keywords: środki i sposoby transportu, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, turystyka indywidualna

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego

Grzegorz Masik, Dominika Studzińska

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 557-571 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.2

Further information

Abstract: Koncepcja miasta inteligentnego (smart city) zakłada wykorzystanie sieciowej infrastruktury w celu poprawy ekonomicznej i politycznej efektywności zasobów oraz umożliwienia rozwoju obszarów miejskich. Rozwój ten powinien być przy tym rozwojem inteligentnym i zrównoważonym oraz powinien przyczyniać się do poprawy jakości życia. W miarę rozwoju tej koncepcji coraz większą uwagę poświęca się nie tylko samej infrastrukturze technologicznej, lecz także jej oddziaływaniu na społeczności miejskie. Coraz częściej stawiane są pytania dotyczące wpływu rozwoju inteligentnego na poprawę kapitału ludzkiego i społecznego oraz dotyczące polaryzacji społecznej czy wykluczenia społecznego. Z tego względu można wyróżnić różne sposoby badań miasta inteligentnego. Celem artykułu jest opis rozwoju koncepcji miasta inteligentnego uwzględniającej wyżej wymienione kwestie. Na podstawie przeglądu badań międzynarodowych dokonano interpretacji idei smart city wskazując przy tym pozytywne i negatywne aspekty obejmujące relację między nowoczesnymi technologiami sieciowymi a społecznością miejską.

Keywords: miasta inteligentne, inteligentny wzrost, zarządzanie miastem

Grzegorz Masik, Institute of Geography University of Gdańsk Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk: Poland
Dominika Studzińska [geods@ug.edu.pl], Uniwersytet Gdański, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Współczesna elita warszawska w przestrzeni miasta

Caroline Bouloc

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 573-593 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.3

Further information

Abstract: Po 1989 r. elity, uważane za głównych zwycięzców transformacji polityczno-gospodarczej, zaczęły poszukiwać miejsca zamieszkania odpowiadającego ich statusowi społecznemu i pozwalającego wyróżnić się spośród innych grup społecznych. W Warszawie, pomimo pewnych podobieństw ścieżek życiowych, preferencji i wyborów mieszkaniowych, można wyróżnić elity o różnych profilach. Artykuł ten wykracza poza klasyczne rozróżnienie elit na podstawie ich zawodu i proponuje oryginalną typologię elit ze względu na ich cechy społeczno-ekonomiczne, demograficzne, styl życia, a także miejsce zamieszkania i preferencje mieszkaniowe. Różnorodność mieszkań elit stała się jednym z elementów procesu rozróżniania różnych frakcji w grupie elit.

Keywords: mieszkania elit, zachowania mieszkaniowe, ścieżki mieszkaniowe, typologia elit, Polska, Warszawa

Kwestia podziału Prus Wschodnich w okresie II wojny światowej

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 595-614 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.4

Further information

Abstract: W artykule przedstawiono przyczyny i uwarunkowania polityczne likwidacji i podziału niemieckich Prus Wschodnich po II wojnie światowej. Zreferowano i skomentowano decyzje trzech wielkich mocarstw podjęte w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie w sprawie powojennej przyszłości tej niemieckiej prowincji granicznej. Przypomniano przebieg procedur demarkacyjnych i delimitacyjnych, których końcowym rezultatem był podział historycznych Prus Wschodnich na cześć polską i sowiecką.

Keywords: II wojna światowa, Prusy Wschodnie, granice polityczne Polski

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Działania Eugeniusza Romera w sprawie powrotu Polski na mapę polityczną Europy

Krystyna A. Harasimiuk

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 615-633 | Full text
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2018.4.5

Further information

Abstract:

W artykule zaprezentowano działalność patriotyczną jednego z najwybitniejszych geografów polskich XX w. profesora Eugeniusza Romera Omówiono jego koncepcję geopolityczną, publikacje oraz dorobek kartograficzny służące polskiej sprawie narodowej. Powstawały one w okresie autonomii galicyjskiej i w czasie I wojny światowej. Swoistym ukoronowaniem działań Profesora na rzecz powrotu Polski na mapę polityczną Europy był jego udział jako eksperta w konferencjach pokojowych w Paryżu i w Rydze.

Keywords: Eugeniusz Romer, granice Polski, odzyskanie niepodległości, konferencja pokojowa w Paryżu, konferencja pokojowa w Rydze

Konferencja naukowa „Nowe problemy badawcze geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej”, 11–12 czerwca 2018 r., Poznań

Krzysztof Stachowiak, Joanna Dominiak

Przegląd Geograficzny (2018) tom 90, zeszyt 4, pp. 655-657 | Full text

Further information

Keywords: geografia społeczno-ekonomiczna, gospodarka przestrzenna, konferencje, Poznań

Krzysztof Stachowiak, Institute of Socio-Economic Geography and Spatial Management Adam Mickiewicz University in Poznań Dzięgielowa 2, 61-680 Poznań: Poland