Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2

Artykuły

Poglądy antropogeograficzne i geopolityczne Friedricha Ratzla

Piotr Eberhardt

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 199-224 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.1

Więcej informacji

Streszczenie: Przedstawiono dokonania wybitnego geografa niemieckiego Friedricha Ratzla. Po zarysowaniu jego drogi życiowej omówiono dorobek naukowy, który składa się z kilkudziesięciu książek oraz kilkuset artykułów. Był on twórcą nowoczesnej antropogeografii oraz geopolityki, zatem zaprezentowano osiągnięcia twórcze na polu tych dwóch dyscyplin naukowych. Działalność badawcza Ratzla nie tylko wpłynęła na rozwój geografii, lecz również odegrała istotną rolę polityczną.

Słowa kluczowe: Friedrich Ratzel, antropogeografia, geopolityka

Piotr Eberhardt [p.ebe@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Polityka mieszkaniowa jako narzędzie różnicowania społecznego w Paryżu

Magdalena Górczyńska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 225-253 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.2

Więcej informacji

Słowa kluczowe: polityka mieszkaniowa, mieszkania o regulowanym czynszu, zróżnicowanie społeczne, Paryż, Francja

Magdalena Górczyńska [mgor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Transport lotniczy w obsłudze polskich touroperatorów – część I

Zbigniew Taylor, Ariel Ciechański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 255-278 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.3

Więcej informacji

Słowa kluczowe: porty lotnicze, regularne linie lotnicze, przewoźnicy niskokosztowi, przewoźnicy czarterowi, turystyka zorganizowana, touroperatorzy, Polska

Zbigniew Taylor [z.taylor@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland
Ariel Ciechański [ariel@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Potencjał i aktywność kadry naukowej w polskich ośrodkach geograficznych

Jerzy Bański

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 279-298 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.4

Więcej informacji

Słowa kluczowe: geografia, kadra naukowa, ośrodki geograficzne, Polska

Jerzy Bański [jbanski@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences, 00-818 Warsaw, Twarda 51/55, Poland

Przedstawienia wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin

Maria Bednarek-Szczepańska

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 299-319 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.5

Więcej informacji

Streszczenie: Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena reprezentacji wiejskiej przestrzeni w publikacjach promocyjnych gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce. Do badań wybrano 33 publikacje (tzw. foldery lub informatory) gmin zróżnicowanych pod względem położenia, warunków przyrodniczych, sytuacji społecznej i funkcji gospodarczych. Przeprowadzono analizę jakościową tych publikacji według opracowanego schematu. Na tej podstawie scharakteryzowano prezentowany w nich wizerunek społeczności lokalnej, głównych funkcji gospodarczych gmin oraz rolę przyrody, ochrony środowiska i infrastruktury, a także otoczenia zewnętrznego w kształtowaniu wizerunku tych gmin. Wyodrębniono główne motywy – powtarzające się schematy przedstawiania przestrzeni wiejskiej składające się na jej obraz w folderach gmin: motyw przestrzeni atrakcyjnej turystycznie, wszechstronnie doskonałej, nowoczesno-tradycyjnej, nieskażonej, dynamicznie rozwijającej się oraz przestrzeni przeszłości i pamięci.

Słowa kluczowe: reprezentacje przestrzeni, wizerunek, przestrzeń wiejska, jakościowa analiza tekstu, foldery gmin

Maria Bednarek-Szczepańska [bednarek@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization Polish Academy of Sciences Twarda 51/55, 00‑818 Warsaw: Poland

W sprawie optymalnego podziału terytorialnego Polski: zastosowanie analizy grawitacyjnej

Przemysław Śleszyński

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 343-359 | Pełny tekst
doi: https://doi.org/10.7163/PrzG.2015.2.7

Więcej informacji

Streszczenie: Artykuł dotyczy aktualnego podziału terytorialnego Polski, w nawiązaniu do tekstów D. Sokołowskiego (2014) i Ł. Zaborowskiego (2014a). Wydaje się, że jest coraz więcej argumentów, aby podjąć dyskusję nad jego zmianą. W ostatnim czasie można mówić o jeszcze jednym istotnym uwarunkowaniu, związanym z depopulacją i osłabianiem bazy ekonomicznej, jak też traceniem funkcji przez niektóre ośrodki miejskie. Przedstawiono przykłady analiz grawitacyjnych, które wskazują na możliwości optymalizacji w tym zakresie. Zakłada się, że określenie liczby i wyznaczenie obszarów przynależących do większych ośrodków osadniczych może polegać na uwzględnieniu naturalnych ciążeń, związanych z fizykalnym rozumieniem oddziaływań społeczno-ekonomicznych. Tym samym wyznaczone zasięgi ciążeń mogą być pomocne w odwzorowaniu ich jako jednostek podziału terytorialnego. Analizy pokazują, że w świetle analizy grawitacyjnej zarówno liczba, jak też granice jednostek pierwszego szczebla obecnego podziału terytorialnego nie są optymalne. Można wnioskować, że w stosunku do obecnych 16 województw bardziej zasadny byłby podział albo na 14, albo na 18-20 jednostek.

Słowa kluczowe: podział terytorialny, zasięg oddziaływania, modele grawitacji

Przemysław Śleszyński [psleszyn@twarda.pan.pl], Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Kronika

Przegląd Geograficzny T. 87 z. 2 (2015), Kronika

Przegląd Geograficzny (2015) tom 87, zeszyt 2, s. 365-371 | Pełny tekst