Przegląd Geograficzny > Dla autorów > Polityka CrossMark

Polityka CrossMark

Wszystkie artykuły opublikowane w Przeglądzie Geograficznym otrzymują DOI i są publikowane na stałe (w formie papierowej i w repozytorium cyfrowym). Wszystkie artykuły, w tym te, które nie otrzymały pozytywnych recenzji, są trwale archiwizowane.

Autorzy mogą poprawiać, zmieniać i aktualizować swoje artykuły, publikując nowe wersje, które są dodawane do historii artykułu; jednak poszczególne wersje, po opublikowaniu, nie mogą być zmieniane ani wycofywane i są stale dostępne w repozytorium cyfrowym. Przegląd Geograficzny uczestniczy w programie CrossMark i stosuje standardowy sposób, w jaki czytelnicy mogą zidentyfikować aktualną wersję artykułu. Stosując zasady CrossMark, Przegląd Geograficzny zobowiązuje się do utrzymywania publikowanych treści i powiadamiania czytelników o zmianach, jeśli i kiedy one nastąpią.

Kliknięcie logo CrossMark spowoduje wyświetlenie aktualnego statusu artykułu i przekieruje do najnowszej opublikowanej wersji.

W przypadku konieczności poprawienia opublikowanych artykułów będą stosowane następujące zasady:

1. Sprostowanie (korekta) artykułu

W przypadku drukowanej wersji czasopisma będą publikowane erraty w celu wskazania błędów i ich poprawy. W przypadku wersji elektronicznej zidentyfikowane błędy zostaną poprawione, a nowa wersja artykułu opublikowana w repozytorium cyfrowym. Poprawki i zmiany w stosunku do poprzedniej wersji będą zamieszczone w osobnym pliku w repozytorium RCIN.

2. Wycofanie

Artykuły mogą zostać wycofane z kilku powodów, m.in.:

  • błędów zgłoszonych przez samych autorów (np. błędy wynikające z pomieszania próbek lub użycia narzędzia naukowego lub sprzętu, który później okazał się wadliwy; użycie błędnych danych statystycznych itp.);
  • niewłaściwego prowadzenia badań (np. fabrykowanie danych);
  • nieuczciwego wykorzystania danych;
  • popełnienia plagiatu;
  • prowadzenia nieetycznych badań.

W przypadku każdego wycofanego artykułu, powód wycofania i osoba inicjująca wycofanie zostaną wyraźnie określone w powiadomieniu o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu będzie powiązane z wycofanym artykułem (który pozostaje na stronie), a artykuł będzie wyraźnie oznaczony jako wycofany (w tym plik PDF).

Artykuł jest zazwyczaj wycofywany wyłącznie na prośbę autorów lub przez wydawcę w odpowiedzi na dochodzenie instytucjonalne.

Treść wycofanego artykułu zostanie usunięta tylko wtedy, gdy na wydawcę, właściciela praw autorskich lub autora (autorów) nałożono ograniczenia prawne, np. jeśli narusza prawa innych osób lub jeśli artykuł jest przedmiotem nakazu sądowego. W takich przypadkach informacje bibliograficzne dotyczące artykułu zostaną zachowane na stronie wraz z informacjami dotyczącymi okoliczności, które doprowadziły do usunięcia treści.

3. Nota redakcyjna

Jeśli istnieje potencjalny, jeszcze nierozwiązany problem z artykułem, właściwe jest ostrzeżenie czytelników za pomocą noty redakcyjnej. Taka nota redakcyjna może zostać dodana, na przykład, jeśli czasopismo otrzyma informacje, że mogło dojść do niewłaściwego prowadzenia badań lub publikacji, lub że istnieje poważny spór między autorami lub między autorami a stronami trzecimi. Nota redakcyjna będzie opublikowana i widoczna na stronie czasopisma aż do momentu znalezienia bardziej trwałego rozwiązania (np. publikacji poprawionej wersji lub wycofania artykułu).

4. Wyrażenie obaw

W rzadkich przypadkach czasopismo może zdecydować się na opublikowanie wyrażenia obaw, które jest powiązane z problematycznym artykułem, jeśli istnieją poważne obawy dotyczące artykułu, ale nie można uzyskać rozstrzygających dowodów, które jednoznacznie uzasadniałyby wycofanie (np. istnieją dowody na to, że istnieją problemy z artykułem, ale instytucja autora nie przeprowadzi dochodzenia w tej sprawie).