Przegląd Geograficzny > Dla autorów > Procedura redakcyjna

Procedura redakcyjna

  1. Po wpłynięciu artykułu do redakcji Autor otrzymuje wiadomość z potwierdzeniem otrzymania tekstu.
  2. W ciągu dwóch tygodni redakcja akceptuje lub nie zgłoszony artykuł. Brak akceptacji może być całkowity (odrzucenie artykułu) lub warunkowy tzn. redakcja może zasugerować pewne poprawki i dopiero po ich uwzględnieniu artykuł może zostać ponownie przesłany do redakcji.
  3. Redakcja wyznacza dwóch recenzentów (patrz: procedura recenzyjna).
  4. Po otrzymaniu recenzji zostają one niezwłocznie przekazane Autorowi (arkusz recenzji wraz z ewentualnymi komentarzami i poprawkami recenzentów bezpośrednio w artykule).
  5. Autor uwzględnia lub odnosi się do uwag recenzentów. Obligatoryjne jest dostarczenie odpowiedzi na wszystkie uwagi recenzentów (w formie tabeli lub jako odpowiedzi na komentarze bezpośrednio w artykule).
  6. Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez redakcję w trybie śledź zmiany.
  7. Po otrzymaniu poprawionego artykułu zostaje on poddany procesowi redakcji i ponownie wysłany do Autora. Autor ma obowiązek odnieść się do każdej uwagi redakcji, szczególnie w przypadku, gdy jej nie akceptuje. Autor nanosi ewentualne poprawki wyłącznie na pliku przesłanym przez redakcję w trybie śledź zmiany. Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji stylistycznej tekstów (w porozumieniu z Autorem) jak również do odrzucenia artykułu nawet w przypadku pozytywnych recenzji np. w przypadku braku porozumienia z Autorem w kwestii poprawek redakcyjnych.
  8. Po opracowaniu redakcyjnym artykuł zostaje przekazany do składu. Po złożeniu Autor otrzymuje artykuł do akceptacji (plik pdf) wraz z oświadczeniem o udzieleniu licencji (Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa). Jeśli korekta nie zostanie zwrócona w ciągu 5 dni roboczych, Redakcja uznaje tę wersję artykułu za zaakceptowaną przez Autora.
  9. Nadesłanie artykułu do Przeglądu Geograficznego jest równoznaczne z akceptacją przez Autora przyjętego schematu postępowania.