Przegląd Geograficzny > Dla autorów > Wytyczne redakcyjne

Wytyczne redakcyjne

Zgłoszenie tekstów

Opracowanie powinno być napisane zwięźle, w edytorze MS Word for Windows i mieć następującą objętość:

 • artykuł – do 8000 wyrazów (łącznie z piśmiennictwem, przypisami, podsumowaniem angielskim i tabelami), wyjątkowo nieco więcej;
 • notatka i materiał dyskusyjny – do 4000 wyrazów;
 • recenzja i sprawozdanie – 800–1200 wyrazów.

Artykuły można nadsyłać w języku polskim lub angielskim.

Artykuł należy składać z oddzielną stroną tytułową (w osobnym pliku), zawierającą informacje wymienione poniżej. Informacje te nie powinny znajdować się w samym artykule, który musi być zanonimizowany na potrzeby recenzji.

Strona tytułowa:
1. Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
2. Imiona i nazwiska autorów wraz z numerami ORCiD
3. Afiliacje wszystkich autorów (dane adresowe jednostki oraz adresy mailowe), ze wskazaniem autora korespondencyjnego.
4. Informacje dotyczące finansowania badań. Informacji tych nie nalezy zamieszczać w treści artykułu (np. w przypisach)
5. Podziękowania

Artykuł:
1. Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
2. Zarys treści (nie dłuższy niż 200 wyrazów) w języku polskim i angielskim
3. Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie sześć)
4. Treść artykułu wraz z piśmiennictwem
5. Podsumowanie (summary) w języku angielskim o minimalnej objętości 600 wyrazów. Dzięki niemu artykuł będzie dostępny dla szerszego grona odbiorców. Streszczenie powinno zawierać: cele artykułu, podstawowe wyniki oraz najważniejsze wnioski. W streszczeniu można odnosić się do zamieszczonych w artykule rycin i tabel.

Do artykułu powinno być dołączone oświadczenie o oryginalności. Artykuły nadesłane bez tego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie artykułu

Struktura artykułu

Artykuł powinien mieć następującą strukturę

 1. Wstęp – sformułowanie problemu badawczego, przedstawienie celu badania.
 2. Tło teoretyczne - przegląd literatury, w tym osadzenie własnych badań w literaturze przedmiotu; wskazanie luki badawczej i własnego wkładu w jej wypełnienie.
 3. Materiały i metody – wykorzystane dane i materiały; sposób ich wykorzystania.
 4. Rezultaty – wynik przeprowadzonych analiz.
 5. Dyskusja – w jaki sposób przeprowadzone badania odnoszą się do wyników innych badań i analiz.
 6. Podsumowanie.

Piśmiennictwo

W zapisie bibliograficznym wymagany jest styl APA.

 • cytowanie w tekście
  jeden autor: np. według Kowalskiego (2014) …. [bez imion, bez inicjałów imion]
  dwóch autorów: np. według Kowalskiego i Nowaka (2014) …. [bez imion, bez inicjałów imion]
  trzech i więcej autorów: np. według Kowalskiego et al. (2014) … [bez imion, bez inicjałów imion]

 • cytowanie w nawiasach
  jeden autor: np. (Kowalski, 2010).
  dwóch autorów: np. (Kowalski i Nowak, 2010)
  trzech i więcej autorów: np. (Kowalski et al., 2010)

  W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu numer strony podajemy według schematu: (Kowalski, 2010, s. 11-12).

  Pozycje literatury poszczególnych autorów oddzielamy średnikiem. Różne publikacje tego samego autora z tego samego roku wydania oznaczamy literami a, b, c itd. w porządku rosnącym (od najstarszej). Również w porządku rosnącym zamieszczamy poszczególne pozycje literatury różnych autorów (Kowalski, 1999; Nowak, 2004; Kowalski i Nowak, 2010).

Zapis bibliografii załącznikowej (przykłady)

 • Książka
  według schematu: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

  Np. Kowalski, A. (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.
  Kowalski, A., & Nowak, K. (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.
  Kowalski, A., Nowak, K., & Kowalska R. (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

 • Książka pod redakcją
  Np. Kowalski, A. (red.). (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

 • Rozdział w pracy zbiorowej
  Np. Nowak, A. (2010). Geomorfologia dla początkujących. W: A. Kowalski (red.), Podstawy geografii fizycznej (s. 15-28). Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

 • Artykuł w czasopiśmie
  według schematu: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr rocznika(numer zeszytu), strony.

  Np. Nowak, A. & Kowalski, A. (2014). Zjawiska krasowe w Słowenii. Młody Geomorfolog, 90(2), 25-37.
  Uwaga! Między stronami wstawiamy dywiz (25-37), nie półpauzę (25–37).
  W przypadku publikacji wieloautorskich stosujemy analogiczny zapis jak w przypadku publikacji książkowych.
  Jeśli artykuł ma numer DOI należy go podać w pełnej wersji na końcu notki bibliograficznej tj.
  Nowak, A., & Kowalski, A. (2014). Zjawiska krasowe w Słowenii. Młody Geomorfolog, 90(2), 25-37. https://doi.org/xxx
 • Tekst ze strony internetowej
  Jeśli tekst, na który się powołujemy, znajduje się na stronie internetowej, wówczas należy podać następujące informacje (o ile są dostępne): Autor, data publikacji, tytuł, adres strony internetowej wraz z datą dostępu np.

  Nowak, A. (2014). Tytuł tekstu ze strony internetowej. Pobrane z: www.yyyyyy.pl (24.05.2014).

  W przypadku innych rodzajów publikacji prosimy o sprawdzenie sposobu cytowania w wytycznych dla stylu APA.

Prosimy o ograniczenie liczby pozycji literatury załącznikowej do niezbędnego minimum (50-60 pozycji; wyjątek stanowią artykuły przeglądowe), w tym ograniczenie autocytowań.

Zapis źródeł (przykłady)

Źródło: Nowak i Kowalski (2016); zmienione.
Źródło: Nowak i Kowalski (2016).
Źródło: Nowak et al. (2016).
Opracowanie własne.
Opracowanie własne na podstawie…

Źródła zapisujemy wyłącznie w języku polskim.

Pisownia liczebników, skrótów itp.

 • „rok”, „wiek”: przed wartościami liczbowymi — rozwinięte, np. w wieku XIX, w roku 1935; po — skrócone, np. w XIX w., w 1935 r.
  W określeniach typu „w drugiej połowie wieku…” nie używa się cyfr.
 • Liczebniki
  a) zapis wartości liczbowych z oddzielaniem spacją rzędów wielkości (zarówno w tekście jak i w tabelach), np. 1234, 11 456, 234 567;
  b) zapis wartości typu „tysięcy”, „milionów” wyłącznie z zastosowaniem skrótów np. 2 tys., 4 mln.
  c) liczebniki porządkowe – pisownia z kropką: np. „w latach 60. nastąpiło…”.

Tabele

Tekst należy przesłać z wstawionymi tabelami. W przypadku tabel tytuł (w języku polskim i angielskim) należy zamieścić nad tabelą, źródło poniżej. Główka oraz ew. tekst wewnątrz tabeli powinny być wyłącznie w języku polskim. Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy i kolumn, itp. W komórkach tabeli nie powinny znajdować się znaki tabulacji (Tab) ani końca akapitu (Enter) – w razie potrzeby można korzystać ze znaku wymuszonego końca wiersza (Shift+Enter).

Ryciny

Tekst należy przesyłać z wstawionymi rycinami. Pod rycinami wstawionymi do tekstu należy umieścić tytuł w języku polskim i angielskim. Jednocześnie ryciny i fotografie powinny być przysłane w postaci osobnych plików posiadających numerację zastosowaną w tekście. Preferowany format dla załączników graficznych to JPG (obrazy rastrowe) i EPS (obrazy wektorowe), ew. wersje edytowalne, jak CDR, PSD lub AI. Wymagana jest odpowiednia rozdzielczość plików rastrowych (min. 300 dpi w docelowych wymiarach, co przekłada się na ok. 1500 pikseli szerokości). Objaśnienia znaków legendy wyłącznie w języku polskim można zamieścić w obrębie ryciny lub poza nią. Należy upewnić się, czy ryciny po przeskalowaniu (np. poprzez wstawienie do Worda) do rozmiarów maksymalnie 12,5 (szerokość) x 20 cm (wysokość) będą wystarczająco czytelne (zwracając uwagę m.in. na wielkość zastosowanych czcionek). Wymagany krój czcionki dla napisów to Calibri. Wszystkie obrazy powinny być zapisane w trybie kolorów CMYK lub w skali szarości.

Równania

Równania i wyrażenia matematyczne należy umieszczać jako zwykły tekst. Jeśli zapis zawiera znaki i formatowanie wymagające zapisu jako obiekt równania, należy użyć domyślnego edytora równań Word lub edytora MathType (domyślny w starszych wersjach). Każde równanie powinno stanowić pojedynczy obiekt.

Przed wysłaniem prosimy o sprawdzenie kompletności nadsyłanych materiałów. Powinny one zawierać:

 1. stronę tytułową (w oddzielnym pliku)
 2. artykuł, który powinien zawierać: zarys treści oraz słowa kluczowe w j. polskim i angielskim, streszczenie (summary) w j. angielskim
 3. oświadczenie o oryginalności artykułu

Prawa autorskie

Przekazanie pracy do druku oznacza, że po jej opublikowaniu właścicielem copyright staje się wydawca, tj. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jest także jednoznaczne ze zgodą autora na jej rozpowszechnianie przez wydawcę w formie drukowanej i elektronicznej.

Artykuły drukowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa.

Pozostałe informacje

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za opracowanie redakcyjne i druk artykułów. Nie pobiera też dodatkowych opłat za wydruk kolorowy. Wszystkie zeszyty czasopisma znajdują się w wolnym dostępie (open access). Pełne teksty artykułów dostępne są bez embarga czasowego.