Przegląd Geograficzny > Dla autorów > Wytyczne redakcyjne

Wytyczne redakcyjne

Zgłoszenie tekstów

Opracowanie powinno być napisane zwięźle, w edytorze MS Word for Windows i mieć następującą objętość

 • artykuł – do 8000 wyrazów (łącznie z piśmiennictwem, przypisami, podsumowaniem angielskim i tabelami), wyjątkowo nieco więcej;
 • notatka i materiał dyskusyjny – do 4000 wyrazów;
 • recenzja i sprawozdanie – 800–1200 wyrazów.

Autorzy-obcokrajowcy proszeni są o nadsyłanie zweryfikowanych tekstów w języku angielskim.

Na pierwszej stronie artykułu prosimy w kolejności umieścić: tytuł pracy w języku polskim, tytuł w języku angielskim, imię i nazwisko autora(-ów), afiliację, adres(y), e-mail(e), nr ORCID, zarys treści (nie dłuższy niż 200 słów), słowa kluczowe (w j. polskim i angielskim, w osobnych wierszach). Słowa kluczowe powinny dotyczyć: jedno – tematu, jedno – obszaru, jedno – metody badawczej oraz maksymalnie trzy inne. Na końcu artykułu należy zamieścić streszczenie w języku angielskim (summary) o objętości od 2000 do 4000 znaków ze spacjami. Ze względu na ograniczenia bibliometryczne prosimy nie przekraczać 4000 znaków.

Do artykułu powinno być dołączone oświadczenie o oryginalności. Artykuły nadesłane bez tego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Przygotowanie artykułu

Struktura artykułu

Artykuł powinien mieć następującą strukturę

 1. Wstęp – sformułowanie problemu badawczego, przedstawienie celu badania; ew. przegląd literatury.
 2. Materiały i metody – wykorzystane dane i materiały; sposób ich wykorzystania.
 3. Rezultaty – wynik przeprowadzonych analiz.
 4. Dyskusja – w jaki sposób przeprowadzone badania odnoszą się do wyników innych badań i analiz.
 5. Podsumowanie.

Piśmiennictwo

W zapisie bibliograficznym wymagany jest styl APA.

 • cytowanie w tekście
  jeden autor: np. według Kowalskiego (2014) …. [bez imion, bez inicjałów imion]
  dwóch autorów: np. według Kowalskiego i Nowaka (2014) …. [bez imion, bez inicjałów imion]
  trzech i więcej autorów: np. według Kowalskiego et al. (2014) … [bez imion, bez inicjałów imion]

 • cytowanie w nawiasach
  jeden autor: np. (Kowalski, 2010).
  dwóch autorów: np. (Kowalski i Nowak, 2010)
  trzech i więcej autorów: np. (Kowalski et al., 2010)

  W przypadku dosłownego przytaczania fragmentu tekstu numer strony podajemy według schematu: (Kowalski, 2010, s. 11-12).

  Pozycje literatury poszczególnych autorów oddzielamy średnikiem. Różne publikacje tego samego autora z tego samego roku wydania oznaczamy literami a, b, c itd. w porządku rosnącym (od najstarszej). Również w porządku rosnącym zamieszczamy poszczególne pozycje literatury różnych autorów (Kowalski, 1999; Nowak, 2004; Kowalski i Nowak, 2010).

Zapis bibliografii załącznikowej (przykłady)

 • Książka
  według schematu: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

  Np. Kowalski, A. (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.
  Kowalski, A., & Nowak, K. (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.
  Kowalski, A., Nowak, K., & Kowalska R. (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

 • Książka pod redakcją
  Np. Kowalski, A. (red.). (2010). Podstawy geografii fizycznej. Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

 • Rozdział w pracy zbiorowej
  Np. Nowak, A. (2010). Geomorfologia dla początkujących. W: A. Kowalski (red.), Podstawy geografii fizycznej (s. 15-28). Warszawa: Wydawnictwo XYZ.

 • Artykuł w czasopiśmie
  według schematu: Nazwisko, Inicjał imienia. (Rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr rocznika(numer zeszytu), strony.

  Np. Nowak, A. & Kowalski, A. (2014). Zjawiska krasowe w Słowenii. Młody Geomorfolog, 90(2), 25-37.
  Uwaga! Między stronami wstawiamy dywiz (25-37), nie półpauzę (25–37).
  W przypadku publikacji wieloautorskich stosujemy analogiczny zapis jak w przypadku publikacji książkowych.
  Jeśli artykuł ma numer DOI należy go podać w pełnej wersji na końcu notki bibliograficznej tj.
  Nowak, A., & Kowalski, A. (2014). Zjawiska krasowe w Słowenii. Młody Geomorfolog, 90(2), 25-37. https://doi.org/xxx.
 • Tekst ze strony internetowej
  Jeśli tekst, na który się powołujemy, znajduje się na stronie internetowej, wówczas należy podać następujące informacje (o ile są dostępne): Autor, data publikacji, tytuł, adres strony internetowej wraz z datą dostępu np.

  Nowak, A. (2014). Tytuł tekstu ze strony internetowej. Pobrane z: www.yyyyyy.pl (24.05.2014).

  W przypadku innych rodzajów publikacji prosimy o sprawdzenie sposobu cytowania w wytycznych dla stylu APA.

Prosimy o ograniczenie liczby pozycji literatury załącznikowej do niezbędnego minimum (50-60 pozycji; wyjątek stanowią artykuły przeglądowe), w tym ograniczenie autocytowań.

Zapis źródeł (przykłady)

Źródło: Nowak i Kowalski (2016); zmienione.
Źródło: Nowak i Kowalski (2016).
Źródło: Nowak et al. (2016).
Opracowanie własne.
Opracowanie własne na podstawie…

Źródła zapisujemy wyłącznie w języku polskim.

Pisownia liczebników, skrótów itp.

 • „rok”, „wiek”: przed wartościami liczbowymi — rozwinięte, np. w wieku XIX, w roku 1935; po — skrócone, np. w XIX w., w 1935 r.
  W określeniach typu „w drugiej połowie wieku…” nie używa się cyfr.
 • Liczebniki
  a) zapis wartości liczbowych z oddzielaniem spacją rzędów wielkości (zarówno w tekście jak i w tabelach), np. 1234, 11 456, 234 567;
  b) zapis wartości typu „tysięcy”, „milionów” wyłącznie z zastosowaniem skrótów np. 2 tys., 4 mln.
  c) liczebniki porządkowe – pisownia z kropką: np. „w latach 60. nastąpiło…”.

Tabele

Tekst należy przesłać z wstawionymi tabelami. W przypadku tabel tytuł (w języku polskim i angielskim) należy zamieścić nad tabelą, źródło poniżej. Główka oraz ew. tekst wewnątrz tabeli powinny być wyłącznie w języku polskim. Prosimy nie stosować edycji ramek, cieniowania wierszy i kolumn, itp. W komórkach tabeli nie powinny znajdować się znaki tabulacji (Tab) ani końca akapitu (Enter) – w razie potrzeby można korzystać ze znaku wymuszonego końca wiersza (Shift+Enter).

Ryciny

Tekst należy przesyłać z wstawionymi rycinami. Pod rycinami wstawionymi do tekstu należy umieścić tytuł w języku polskim i angielskim. Jednocześnie ryciny i fotografie powinny być przysłane w postaci osobnych plików posiadających numerację zastosowaną w tekście. Preferowany format dla załączników graficznych to JPG (obrazy rastrowe) i EPS (obrazy wektorowe), ew. wersje edytowalne, jak CDR, PSD lub AI. Wymagana jest wysoka rozdzielczość rycin i fotografii (min. 300 dpi w plikach rastrowych). Objaśnienia znaków legendy wyłącznie w języku polskim można zamieścić w obrębie ryciny lub poza nią. Należy upewnić się, czy ryciny po przeskalowaniu (np. poprzez wstawienie do Worda) do rozmiarów maksymalnie 12,5 (szerokość) x 20 cm (wysokość) będą wystarczająco czytelne (zwracając uwagę m.in. na wielkość zastosowanych czcionek). Wymagany krój czcionki dla napisów to Calibri. Wszystkie obrazy powinny być zapisane w trybie kolorów CMYK lub w skali szarości.

Równania

Równania powinny być wstawiane za pomocą edytora Microsoft Equation (domyślny w starszych wersjach Word, w nowszych dostępny poprzez: Wstawianie – Obiekt).

Przed wysłaniem prosimy o sprawdzenie kompletności artykułu. Powinien on zawierać:

 1. tytuł w j. polskim i angielskim
 2. zarys treści w j. polskim
 3. słowa kluczowe w j. polskim i angielskim
 4. podsumowanie w j. angielskim
 5. oświadczenie o oryginalności artykułu.

Prawa autorskie

Przekazanie pracy do druku oznacza, że po jej opublikowaniu właścicielem copyright staje się wydawca, tj. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Jest także jednoznaczne ze zgodą autora na jej rozpowszechnianie przez wydawcę w formie drukowanej i elektronicznej.

Artykuły drukowane są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa.

Pozostałe informacje

Redakcja nie pobiera żadnych opłat za opracowanie redakcyjne i druk artykułów. Nie pobiera też dodatkowych opłat za wydruk kolorowy. Wszystkie zeszyty czasopisma znajdują się w wolnym dostępie (open access). Pełne teksty artykułów dostępne są bez okresu embarga.